Étienne Dolet

Z Encyklopedie knihy

Étienne Dolet (též D. Stephanus, 1509-1546) jeden z nejradikálnějších představitelů renesanční svobodomyslnosti ve Francii, humanistický filolog, teoretik francouzského překladatelství, právník a příležitostný tiskař. Po několika střetech se zákonem a pobytu v toulouském vězení se usadil v Lyonu, kde obdržel 1538 povolení založit knihtiskařskou dílnu. Vydával zde vlastní literární tvorbu jako Cato christianus, id est Decalogi expositio (Lyon 1538) či Le second enfer d’Est (Lyon 1544). Vedle toho publikoval i díla pronásledovaných básníků Clémenta Marota, např. Les oeuvres (Lyon 1538), L’Enfer (Lyon 1542), a Françoise Rabelaise, např. La plaisante et ioyeuse histoyre du grant Gargantua, … et … Pantagruel (Lyon 1542). Roku 1542 byl opět označen za kalvinistického kacíře a od smrti upálením ho uchránila králova milost. Utekl na čas do Itálie a když se vrátil, svou tiskařskou činnost obnovil a pokračoval v ní až do zatčení roku 1544. Po dvouletém žalářování byl společně s vlastními knihami v Paříži upálen.


Lit.: BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; FEBVRE, L.: Dolet, propagateur de l’Évangile. Bibliothèque d’Humanismus et Renaissance 7, 1945, s. 98-170; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 342.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.