DH

Z Encyklopedie knihy

DH - 1. Monogram složený ze dvou od sebe vzdálených písmen. Patří řezáči vlysu otištěného Jiřím Labounem ml. v publikaci jezuity Friedricha Kauschkeho Das gutthätige und danckbare Abela der christ-gelehrten Welt in Teutschland (Praha 1740). Ve středu rozměrného akantového ornamentu stojí gryf s tampony, považovaný za erb tiskařů. Významným kompozičním prvkem tohoto vlysu jsou kaligraficky ztvárněné iniciály 11 pražských typografů: Jan Julius Jeřábek (JJG), Collegium Societatis Jesu (čili Tiskárna jezuitská s písmeny CSJ), Jan Karel Hraba (JCH), Karel František Rosenmüller ml. (CFR), Matěj Bedřich Koudelka (MK), Karel Ferdinand Arnolt z Dobroslavína (CFA), Václav Urban Suchý (VVS), Ignác Jeřábek (II), Jiří Laboun ml. (GL), Jan Norbert Fický (JNF) a Seminarium archiepiscopalis (neboli Tiskárna arcibiskupská s písmeny SAE). Vlys, který poprvé reprodukoval František Horák, doplňuje letopočet 1740 na znamení 300. jubilea zavedení knihtisku. Za pozornost stojí otázka, zda monogramista DH není totožný s níže uvedeným monogramistou DCH (respektive DCh), který se v téže době specializoval na dekorační vlysy a taktéž spolupracoval s Labounovou tiskárnou.2. Nespojité iniciály DH viz též Daniel Hopfer st., spojité iniciály DH viz též součást monogramu FM 1557 DH (Donat Hübschmann?).

Lit.: HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.