Daniel Basilius z Deutschenberka

Z Encyklopedie knihy

Daniel Basilius z Deutschenberka (1585-1628) český polyhistor, od 1618 profesor hebrejštiny na pražské univerzitě, v letech 1616, 1619 a 1621-1622 děkan filozofické fakulty. Asi v roce 1622 přestoupil na vyzvání jezuitů ke katolické víře. Pojistil si tak funkci děkana a dosáhl značných materiálních výhod. Roku 1625 mu přítel a nekatolík Jan Stříbrský odkázal tiskárnu jakožto úhradu pokuty, která mu byla vyměřena za protihabsburské postoje před 1620. Basilius však tiskárnu dle dnešních znalostí nezprovoznil a pravděpodobně ji rozprodal dosud neznámým zájemcům.


Lit.: FRIMMOVÁ, E.: Daniel Basilius 1585-1628. Život a dielo. Bratislava 1997; VOLF, J.: Basilius Daniel z Deutschenberka dědicem knihtiskárny Jana Stříbrského. Časopis Národního muzea 97, 1923, s. 96; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: HEJNIC-MARTÍNEK 1. 168-173 = HEJNIC, J. – MARTÍNEK, J.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Založili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J. Hejnic a J. Martínek. Sv. 1-6. Praha 1966-2011.; CHYBA 53 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 49-50. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.