Divize

Z Encyklopedie knihy

Divize (z lat. divisus = rozdělený, angl. hyphen, fr. division nebo trait d’union, něm. Bindestrich, Divis nebo Trennungsstrich) rozdělovací znaménko v podobě krátké pomlčky u textu sázeného antikvou či ve formě šikmo položeného rovnítka u tiskových písem gotických, novogotických a goticko-humanistických. Znaménko bylo převzato ze středověkých rukopisných gramatik. Nejstarší sazeči se však dělení slov a rozdělovníku většinou vyhýbali. Tato nechuť místy přetrvávala až do konce 70. let 15. století, jak vidíme kupříkladu na počátečních výrobcích kolínského tiskaře Johanna Guldenschaffa (činný 1477-1494). Délku řádkové sazby raději upravovali četnými zásahy do hláskové stavby slov, nebo zaváděním zkratek a ligatur, např. text původně vysázený v podobě „Pocžyna se Episstola prwnie Mi= || stra Jana z husyncze“ byl v jiném vydání jazykově modernizován jako „Počíná se Epištola prwní Mistra || Jana Husa“, a rozdělovník tak odpadl (z ukázky vyplývá, že při transliteraci textu k rozdělovníku přistupujeme jako k plnohodnotnému znaku a nevynecháváme ho).


Lit.: DOKOUPIL, Vl.: Počátky brněnského knihtisku. Brno 1974; HAVRÁNKOVÁ, Zd.: Vliv knihtisku na stabilizaci textu a na vývojové změny literárních žánrů. In: Knihtisk a Univerzita Karlova. K 500. výročí knihtisku v Českých zemích (ed. L. Vebr). Praha 1972, s. 199-211; PETRŮ, E.: Spravedlnost tiskařům. K textové hodnotě tisků děl Petra Chelčického. In: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory. Sborník prací věnovaných k 500. výročí knihtisku (věd. red. J. Polišenský). Praha 1970, s. 133-149; VOIT, P.: Nové pohledy na veršovanou skladbu Rozmlouvání člověka se Smrtí. Listy filologické 109, 1986, s. 166-174.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.