Dokumentární vydání

Z Encyklopedie knihy

Vydání dokumentární (Frankfurt/M. 1697). Thülemeyer, Heinrich Günther von: Tractatio de Bulla aurea (Frankfurt/M., s. t. 1697). Rozkládací tabule za pag. 76 s rytecky reprodukovaným foliem iluminovaného kodexu Bully z knihovny Václava IV. (vídeňská Národní knihovna). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BD V 32.

Dokumentární vydání (z lat. documentum = doklad) v textologii forma zpřístupnění některého z textových pramenů, která na rozdíl od aktivních postupů vydání kritického počítá s maximálně možným zachováním všech grafických, ba i optických vlastností psané či tištěné předlohy. Děje se tak pomocí knihtisku (vydání diplomatické) a v nové době již jen formou fotomechanickou a digitalizační (vydání faksimilované). Jeden z nejstarších pokusů o bohemikální edici dokumentárního typu připravil německý právník a historik Heinrich Günther von Thülemeyer. Pod názvem Tractatio de Bulla aurea (Frankfurt/M. 1697) editoval Zlatou bulu Karla IV. dle rukopisu Václava IV., přičemž původní text i hojné iluminace byly reprodukovány mědirytem. Veškeré znaky dokumentárního vydání vykazuje také nejstarší faksimilie českého původu. Je to Schönfeldův tisk Hájkovy Kroniky české (Praha 1819-1823).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.