Geografie

Z Encyklopedie knihy

Mapa z cestopisu o Paraguay (Nürnberg 1768). Charlevoix, Franc*ois Xaver: Geschichte von Paraguay (Nürnberg, Nikolaus Gabriel Raspe 1768). Rozkládací tabule za textem: mapa Paraguaye převzatá z prvního, francouzského vydání (Paris 1756). Antikvariát Meissner (Praha).

Geografie součást naukového písemnictví přinášející poučení o kartografii, zemském povrchu, mořích, podnebí, aglomeracích a podobných jevech a ve svém vývoji úzce související s cestopisem, historií a kronikou, mapou a atlasem, kosmografií, topografií a vedutou. Funkce geografické literatury plnila také díla s primárně odlišným posláním. Příkladem je Büntingovo Itinerarium Sacrae scripturae, das ist ein Reisebuch über die gantze Heilige Schrift (Helmstedt 1581). To do češtiny přeložil Daniel Adam z Veleslavína a s dřevořezovými a mědirytovými mapami vydal jako Itinerarium Sacrae scripturae, to jest Putování svatých na všecku Svatou bibli obojího Zákona (Praha 1592, podruhé 1609-1610). Jiný příklad, kdy beletristický text sloužil také k poučení, přináší Christian van Adrichem a jeho Ierusalem, sicut Christi tempore floruit (Köln/R. 1584). Také toto dílo u nás prostředkoval Adamův překlad nazvaný Vypsání města Jeruzaléma i předměstí jeho (Praha 1592).

Sammovo vydání Táborského topografie (Praha 1778). Táborský od sv. Víta, Josef: Krátké vypsání Země české (Praha, s. t. 1778). Frontispis s andílky nadnášejícími českého lva nad panoramatem Hradčan. Titulní strana s nakladatelským signetem Jana Michala Samma (obě rytiny signovány rytcem Janem Jiřím Balzerem vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO X 48.

Z novějších prací dosáhla u čtenářů velké obliby Geographia antiqua Christophora Cellaria (Jena 1686), přeložená zakrátko do mnoha národních jazyků kromě češtiny. K popularizačním a velmi často vydávaným dílům Johanna Hübnera patří např. Kurtze Fragen aus der neuen und alten Geographie (Leipzig 1694). Často byla přetiskována atlasová Kürzgefasste Geographie Tobiase Lobecka (Augsburg 1750). Počátek moderního světového zeměpisu představují rozsáhlé publikace Antona Friedricha Büschinga Neue Erdbeschreibung (Hamburg 1754-1777 ve 13 svazcích) a přepracované Grosse Erdbeschreibung (textový svazek 1-12 Opava 1784-1786, svazek 13-24 a první díl rejstříků Brno 1786-1789, druhý až čtvrtý díl rejstříků Wien 1790, jako pendant pět svazků Reillyho Schauplatzu 1789-1806).

Erberova mapa Království českého (Wien 1760). Erber, Bernardinus: Notitiae illustris Regni Bohemiae scriptorum, geographica et chorographica, collecta (Wien, Josef Lorenz von Kurzböck 1760). Tabule za pag. 40 signována vlevo dole rytcem Philippem Jakobem Gütlem (dle Erberovy předlohy). Antikvariát Meissner (Praha).

První jazykově česká publikace představuje více vlastivědu nežli moderní zeměpis. Pod názvem Knížka obsahující v sobě kratičké poznamenání měst, zámkův, hradův … v tomto slavném Království českém ležících (Praha 1610) ji sestavil Václav Lebeda. Zcela přepracované znění přinesl Josef Táborský jako Krátké vypsání Země české (Praha 1778). Z dalších popisných prací jmenujme alespoň cenzurou potlačené, a proto dnes vzácně dochované Historische und geographische Beschreibung des Königreiches Böheim Johanna Ehrenfrieda Zschackwitze (Freiburg, správně Erfurt 1742), Bernardina Erbera Notitiae illustris Regni Bohemiae scriptorum, geographica et chorographica, collecta (Wien 1760 s 15 rytinami), Dlabačovo Krátké vypsání Českého království (Praha 1818 s mapou premonstráta Huga Václava Sejkory). Čeští geografové 19. století se inspirovali zvláště dvoudílnou publikací Karla Rittera Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder Allgemeine vergleichende Geographie (Berlin 1817). Dle tohoto vzoru vznikly také první domácí učebnice, které sepsali učitelé Karel Šádek Všeobecný zeměpis (Hradec Králové 1822-1824 ve třech dílech s mapami) a Josef Alexandr Dundr Zeměpis Království českého (Praha 1823). K učebnicím lze zařadit i vzdělavatelský spis faráře Michala Kadaně Krátký zeměpis v rozmlouvání s dítkami (Praha 1823). Několik českých a německých učebnic zeměpisu připravil okolo poloviny století Karel Vladislav Zap. K prvním odborným pracím patří překlad Abrégé de géographie Adriena Balbiho nazvaný Zapem Zeměpis čili Ouplné popsání oboru zemského (Praha 1835, jedna z částí Stručný zeměpisný obraz mocnářství Rakouského byla vydána též samostatně v Praze 1837), Dundrovo Království české, statisticky polohopisně popsáno (Praha 1845 jen první díl popisující Kraj plzeňský) a především pak Zeměpis všeobecný vědecky srovnávající Jana Palackého (Praha 1857-1860 ve dvou dílech).


Bibl.: ARNIM, H.: Bibliographie der geographischen Literatur in deutscher Sprache. Neudruck. Baden-Baden 1980; BORBA de MORAES, R.: Bibliographia Brasiliana (revised and enlarged edition). Vol. 1-2. Los Angeles-Rio de Janeiro 1983; CORDIER, H.: Bibliotheca Japonica. Paris 1912; CORDIER, H.: Bibliotheca Sinica. Paris 1904; CRONE Library. Books on the navigation. Nieuwkoop 1989; ENGELMANN, W.: Bibliotheca geographica. Verzeichnis der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zum Ende des Jahres 1856 in Deutschland erschienen Werke über Geographie und Reisen. Bd. 1-2. Leipzig 1857 (repr. Amsterdam-Leyden 1965 a 1967); FERGUSON, J. A.: Bibliography of Australia. Vol. 1-8. Sydney 1941-1986; GAY, J.: Bibliographie des ouvrages relatifs à l’Afrique et à l’Arabie. Amsterdam 1961; LUST, J.: Western books on China published up to 1850. London 1987; MEDINA, J. T.: Bibliotheca espanola de las Islas Filipinas 1523-1810. Amsterdam 1966; MEDINA, J. T.: Bibliotheca hispano-americana 1493-1810. Vol. 1-7. Amsterdam 1968; MEDINA, J. T.: La imprenta en Mexico 1539-1821. Vol. 1-8. Amsterdam 1965; MENDELSSOHN, S.: A South African bibliography. Vol. 1-4. London 1979; NAVARI, L.: Greece and the Levant: the catalogue of the Henry Myron Blackmer Collection of Books and Manuscripts. London 1989; PALAU y DULCET, A.: Manuel del librero hispano-americano. Vol. 1-. Barcelona-Oxford 1948-; ROHRICHT, R.: Bibliotheca geographica Palaestinae … von 333 bis 1878. Berlin 1890; SABIN, J.-EAMES, W.-VAIL, R. W. G.: A dictionary of books relating to America. Vol. 1-29. New York 1868-1936 (repr. Amsterdam 1961-1962); SILVEIRA de BRAGANZA, R. L.-OAKES, C.: The Hill collection of Pacific voyages. Vol. 1-3. San Diego 1974-1983; TOBLER, T.: Bibliographia geographia Palestinae. Amsterdam 1964.

Lit.: HORÁK, B.: Dějiny zeměpisu. Sv. 1. Praha 1954; KAŠPAROVÁ, J.: Francouzské zeměpisné příručky a geografická kompendia druhé poloviny 17. století a obraz českých zemí v nich podaný. Knihy a dějiny 9/10, 2002-2003, s. 90-120; KUNSKÝ, J.: Všeobecný zeměpis. Sv. 1. Úvod do studia bibliografie. Praha 1960; NOVÁK, Vl. J.: Literatura zeměpisná. Československá vlastivěda. Sv. 10. Praha 1931, s. 505-516; PETRŮ, E.: Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Ostrava 1984; ŠINDELÁŘ, D.: Vědecká ilustrace v Čechách. Praha 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.