IK

Z Encyklopedie knihy

Vlys monogramisty IK ve Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615–1620). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Jan Ctibor Kbelský 1620). Díl druhý (1620), detail z rubu titulního listu. Vlys značen „IK 1620“ v pravém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XII 2.

IK (též JK) 1. variantní monogram řezáče knižního dekoru. Za práci jednoho a téhož řemeslníka lze považovat erb Kašpara Kaplíře ze Sulevic (značen iniciálami JK) a vlys s liškou mezi dvěma psy (IK). Oba štočky byly otištěny pospolu v Artikulích sněmovních (Praha 1620?), lovecký vlys pak ještě v mladší verzi artikulí (Praha 1689). Patrně týž monogramista vytvořil vlys s lovcem, vodním ptactvem a letopočtem 1620 pro rub titulního listu druhého dílu Slovaciova Vysvětlení prosté Biblí malé (Praha 1615-1620, první díl má obdobně zoomorfní vlys se značkou AH). Značku IK má dále Valentin Leucht Vita sanctorum (Praha 1625, titulní rám s christologickými výjevy a erb Kryštofa Chánovského z Chánovic) a dokonce ještě anonymní tisk Sedm krásných modliteb (přelom 18. a 19. století, římský vlys s medailonem).

Monogram IK se vyskytuje i na jiných dřevořezech první poloviny 17. století: takřečený Dalimil Kronika stará kláštera boleslavského (Praha 1620, renesanční viněta), Henricus Lancelottus Haereticum quare per catholicum quia, totiž Otázky kacířské (Hradec Králové 1625, titulní dřevořez se čtyřmi církevními Otci šlapajícími po utrakvistech), Franciszek Rozrazewski Rozbroj o kalich (Roudnice/L. 1626, erb Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic), Artikule sněmovní (Praha 1644, erb Jana Viléma Gerstorfa z Gerstorfu přetiskovaný až do roku 1646). Monogram z Lancellotova díla připisuje Josef Johanides neznámému dřevořezáči, který dle Naglera 3. 2680 působil okolo roku 1567.

2. Iniciály IK viz též Krause Jakob.


Lit.: JOHANIDES, J.: První knihtiskárna v Hradci Králové (Martin Kleinwechter). Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 4. Praha 1969, s. 66-94.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.