Jan Josef Kilian

Z Encyklopedie knihy

Jan Josef Kilian (též Killian, Kylian, zemř. 1703?) tiskař v Olomouci, jehož samostatná činnost je doložena mezi léty 1673-1703. Pravděpodobně pocházel z rozvětvené rodiny augsburských rytců, v jejichž čele stál Bartholomäus Kilian nejst. (tuto domněnku vnesl do literatury Christian d’Elvert a jako fakt ji o něco později prezentoval Josef Jireček). Vyučit se měl ve Vídni, odkud přešel pracovat do olomoucké dílny Víta Jindřicha Ettela. Po zaměstnavatelově smrti 1668 vdova Anna Alžběta Ettelová povýšila Kiliana na faktora a posléze se za něho roku 1673 provdala. Kilian tak vyženil tiskárnu, jejíž historie sahala až ke güntherovským kořenům 1554. Vedle toho získal i privilegium na tisk moravských artikulí a kalendářů, udělené už 1627 Mikuláši Hradeckému z Kružnova. Účinnost privilegia ovšem roku 1689 pominula. Císař Leopold I. ve snaze napomoci nově zakládané (v pořadí druhé) moravské tiskárně Františka Ignáce SinapihoBrně proto Kilianovu žádost o prodloužení privilegia 1690 zamítl.

I přes tuto obchodně nepříznivou okolnost dokázal Kilian vybudovat velmi dobře prosperující závod, který podporován vlastním písmolijeckým zázemím (d’Elvert) vyprodukoval během třiceti let na 150 titulů pocházejících převážně z pera moravských spisovatelů. Tiskárna se soustřeďovala jak jinak než na latinské univerzitní dizertace, latinskou, okrajově též českou nábožensky výchovnou literaturu a na cizojazyčné oslavné sborníky kázání, např. Bernard Wancke Mons praemonstratus, das ist Ausßführliche Beschreibung des … Mariae Bergs, welchen … unweit der königlichen Haubtstadt Ollmütz (Olomouc 1679), Joannes Hancke Horologium nocturnum magneticum (Olomouc 1683), Valentin Bernard Jestřábský Knížka pobožná o svatých anjelích (Olomouc 1699), Valentin Bernard Jestřábský Stellarium novum, to jest Knížka pobožná o blahoslavené Panně Marii (Olomouc 1701). Kilianova dcera křtěná po matce Anna Alžběta si roku 1703 vzala za manžela Ignáce Rosenburga, který se stal novým vlastníkem tiskárny.


Lit.: d’ELVERT, Chr.: Geschichte des Bücher- und Steindruckes, des Buchhandels, … in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. Brno 1854; HOSÁK, L.: Knihtiskařské závody v Olomouckém kraji 1621-1940. In: Dar přátelství. Olomouc 1955, s. 63-68; HYNKOVÁ, A.: Pětisté výročí knihtisku v Olomouci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 (red. A. Hynková). Brno 1999, s. 127-142; MARTINČÍK, R.: Výhradní panství knihtiskárny olomoucké na Moravě 1621-1689. Bibliofil 10, 1933, 14-19; PUMPRLA, V.: Vývoj olomouckého knihtisku do roku 1800. Střední Morava 1, 1995, s. 59-69.

Lex.: CHYBA 165 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 344 = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.; PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 130.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.