Johann Criginger

Z Encyklopedie knihy

Johann Criginger (též Kriegner, Krüginger, 1521-1571) jáchymovský rodák školený na zahraničních univerzitách (1538 Wittenberk, 1540 Lipsko, 1541 Tübingen). Od roku 1543 působil v několika školách jako učitel a od 1548 trávil zbytek života v německém Marienberku jako protestantský teolog.

Criginger je trvale spjat s rozvojem české kartografie. Žádný exemplář jeho mapy se však v prvním vydání patrně nedochoval, doloženy jsou pouze mladší kopie. Orteliův atlas Theatrum orbis terrarum (Antwerpen 1570) obsahuje list Regni Bohemiae descriptio s údajem „ex tabula Joannis Crigingeri, Pragae Ao. 1568 edita“. Spolehneme-li se na tuto dataci, byla by Crigingerova mapa druhým nejstarším kartografickým dílem českého původu. Mapa přitom těžila z vyobrazení, které se opíralo o Klaudyánův jednolist (Nürnberg? 1517-1518) a bylo zažazeno do Münsterovy německé kosmografie (Basel 1544). Criginger však poprvé zavádí zeměpisné délky a šířky. Užitá nomenklatura je německá a u některých lokalit se nacházejí hospodářské údaje.

Dokonalejší kartografickou podobu nazvanou Bohemiae regni nova chorographica descriptio (Praha? před 1598) vyryl snad Wolfgang Meyerpeck ml. Jinou verzi nazvanou Chorographia insignis Regni Bohemiae zařadil Daniel Keller (též Cellarius, Kellermeister) do druhého vydání svého atlasu Speculum orbis terrae (Antwerpen 1593), který publikoval rytec a nakladatel Cornelis de Jode. V téže době byla Crigingerova mapa přeryta do Europae totius orbis terrarum … descriptio Matthiase Quadta (Köln/R. 1594). Otisk téže desky nacházíme ještě v díle Cosmographia, das ist Eine schöne richtige und volkomliche Beschreibung Johanna Rauwa (Frankfurt/M. 1597) a až do poloviny 17. století i v jiných publikacích, přestože tou dobou existovalo již modernější zobrazení Českých zemí od Pavla Aretina z Ehrenfeldu. V mladších kopiích se dochovaly také Crigingerovy mapy Míšně a celého Saska.


Lit.: KUCHAŘ, K.: Early maps of Bohemia, Moravia and Silesia. Praha 1961; KUCHAŘ, K.: Naše mapy odedávna do dneška. Praha 1958; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955; SLADKÝ, Vl.: Crigingerova a Salzburská mapa Čech. In: Z dějin geodézie a kartografie 2. Praha 1982, s. 21-33; ŠVAMBERA, V.-ŠALOMON, B. (edd.): Monumenta cartographica Bohemiae. Vol. 1-6. Praha 1932-1938.

Lex.: DLABAČ 2. 134 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; TOMAN 1. 566 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; TOOLEY 1. 315. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.