Josef Gabriel

Z Encyklopedie knihy

Josef Gabriel (zemř. ca 1780) působil jako faktor u Marie Magdalény, vdovy po Janu Václavu Schindlerovi ml. Nebylo to však až roku 1772, jak se běžně uvádí, ale mnohem dříve. Dokládá to impresum „gedruckt bey Magdal. Schindlerin durch Joseph Gabriel, p. t. Factorn“ v náboženské knížce Hieronyma Raasera Geistlicher Denk-Pfenig (Opava 1769). Faktor Gabriel od Marie Magdalény tiskárnu koupil a samostatně ji v Opavě provozoval 1773-1780. Pak tiskárnu vedla roku 1781 krátce Josefa Gabrielová, patrně tou dobou již vdova. Od Gabrielové přešla prodejem na velkopodnikatele Josefa Jiřího Trasslera. Gabrielovi přetiskovali pražská vydání německé osvětové a nábožensky vzdělavatelské literatury, např. Johann Friedrich Mayer Katechismus des Feldbaues worinnen in Fragen und Antworten … vorgetragen ist (Opava 1774), Louis Antoine Caraccioli Das Leben des Pabstes Clemens des XIV. (Opava 1779) apod.


Lex.: CHYBA 95 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; PAISEY (1988) 225 (omylem Joseph Gabriel Schindler).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.