Josef Jäger

Z Encyklopedie knihy

Josef Jäger (zemř. po 1746) mědirytec pocházející z Vídně. Roku 1728 byl imatrikulován na univerzitě v Praze. Zde se usadil a do 1744 tvořil volnou grafiku i celostranné mezzotinty pro knižní produkci Tiskárny arcibiskupské, např. oslava Wunschwitzova rodu Anniversarii honores, quos sancto Joanni Nepomuceno ... thaumaturgo trismegisto (Praha 1729). Z Prahy Jäger přesídlil do Trnavy. Jägerův frontispis s kostelem a klášterem v Šaštíně je přivázán k některým exemplářům díla Gerarda Jankoviche Novum sidus Hungariae sive Sanctissima … Mater Maria in S. statua Sassiniensi … thaumaturga (Trnava 1746). Frontispis s ukřižovaným Kristem je otištěn v anonymním díle Užitečné naučení o spasitedlném pokání (Trnava 1749 s poznámkou „Joseph Jäger excudit“) a obraz klečícího sv. Leonharda se nachází v díle Tri pobožné písně k svatému Lenhardu (Trnava 1800, s poznámkou „Joseph Jäger sc. Tyrna 1744“).


Lit.: CINCÍK, J.: Slovenské grafické umenie. Martin 1944; RADVÁNI, H.: Jozef Jäger, grafik a knižný ilustrátor. Vlastivedný časopis 21, 1972, s. 80-83.

Lex.: DLABAČ 2. 3 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; MINÁČ (red.) 2. 506 = MINÁČ, Vl. (a kol.): Slovenský biografický slovník. Sv. 1-6. Martin 1986-1994.; NAGLER 7. 226 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 18. 333 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 410. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.