Karel Josef Jauernich

Z Encyklopedie knihy

Karel Josef Jauernich (též Jaurnich) tiskař v Praze, působící 1754 jako faktor u vdovy Ignácie Josefy Jeřábkové. Je pravděpodobné, že vlastní dílnu provozovanou v letech 1755-1767 odkoupil od ní. Lze tak prozatím soudit alespoň dle adresy „v Železných dveřích“ (Michalská ulice), kde sídlili také Jeřábkovi. Jauernicha s Františkem Václavem Jeřábkem pojí ještě přesvědčivěji shody v edičním programu, které plynuly z přímé koprodukce. Jde např. o obálkové vydání modlitební knihy Martina von Cochema Malý zlatý nebeklíč (Praha 1763). Část nákladu tu podepsal Jauernich a část Jeřábek.

Jauernichova dílna se dále specializovala na výrobu drobných příležitostných kázání, učebnic, univerzitních promluv, módních italsko-německých divadelních synopsí a zejména knížek lidového čtení všeho druhu. I těmto levným výrobkům byla věnována překvapivě vysoká péče. V letech 1765-1766 se Jauernich s manželkou Voršilou stali členy vzájemně se podporujícího tiskařského bratrstva Jana Josefa Klausera. O osudech Jauernichovy živnosti po roce 1767 není prozatím nic známo. .Lex.: CHYBA 132 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 310. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.