Městská tiskárna – Olomouc

Z Encyklopedie knihy

Městská tiskárna – Olomouc institucionální tiskárna vzniklá ze snahy městské rady udržet v Olomouci tiskařské řemeslo, které Jan Adam Auinger od roku 1718 ohrožoval svými dluhy. Rada na provoz od roku 1719 nejprve dohlížela a později (1724) Tiskárnu odkoupila. Až do roku 1725 však tisky v impresech podepisoval jako samostatný tiskař ještě Auinger. Teprve v průběhu tohoto roku se poprvé objevuje nové impresum „typis Olomucensibus“ a trvá až do 1732. Tiskárnu vedli hospodářští správci určovaní městem. Byly to veřejně známé, ale v tiskařském řemesle nekvalifikované osoby snad jen s výjimkou jakéhosi „Johanna Schindlera“, který může být totožný s opavským tiskařem Janem Václavem Schindlerem ml. Tento Schindler byl správcovstvím pověřen 1729-1732. Za odborný provoz Tiskárny odpovídali ovšem faktoři (1725-1727 Jan Werner, 1726-1732 s přerývkami Auinger). Další faktor František Antonín Hirnle dílnu roku 1732 od města odkoupil.

Ediční program Tiskárny navazoval i přes všechny organizační peripetie na olomoucké předchůdce (Vít Jindřich Ettel, Jan Josef Kilian, Ignác Rosenburg, Jan Adam Auinger). Tiskárna za 7 let vyrobila takřka 120 převážně latinských náboženských publikací. Mnohé z nich vzešly z olomouckých univerzitních kruhů. Poprvé zde publikuje kupříkladu pražský jezuita Bernard Minetti, a to Theses ex universa Aristotelis philosophia (Olomouc 1728). Některá díla Tiskárna jen obnovila ze starší Auingerovy produkce, např. Josef Leopold Kyrbes Theatrum gloriae et honoris oder Schaubühn der Glory und Ehre (Olomouc poprvé 1721 a nově 1730).


Lit.: HOSÁK, L.: Knihtiskařské závody v Olomouckém kraji 1621-1940. In: Dar přátelství. Olomouc 1955, s. 63-68; HYNKOVÁ, A.: Pětisté výročí knihtisku v Olomouci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 (red. A. Hynková). Brno 1999, s. 127-142; PUMPRLA, V.: Vývoj olomouckého knihtisku do roku 1800. Střední Morava 1, 1995, s. 59-69; VORLOVÁ, Zd.: Příspěvek k dějinám olomouckého knihtisku v letech 1718-1758. (Městská tiskárna v Olomouci a činnost tiskaře Františka Antonína Hirnla). In: Knihovna. Vědecko-teoretický sborník 1962. Praha 1962, s. 79-135.

Lex.: CHYBA 288 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 249.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.