Martin Antonín Lublinský

Z Encyklopedie knihy

Tscherningova rytina ve Wanckeho oslavě (Hradec Králové 1726). Wancke, Bernard: Mons praemonstratus oder Vorgewiesener Berg (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1726). Pag. 96 a následující tabule s Pannou Marií Hradišťskou (autor kresebné předlohy Martin Antonín Lublinský signován vlevo dole, rytec Tscherning vpravo dole). Je to mladší vydání díla vzniklého 1679. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JM II 47.
Martin Antonín Lublinský (původně Lublinski Marcin Anton, Lublinsky Marcin Anton, 1636-1690) uznávaný malíř kostelních obrazů a fresek. Pocházel ze slezské Lešnice. V Praze vystudoval filozofickou fakultu a údajně byl žákem Karla Škréty. Roku 1664 vstoupil do augustiniánského řádu a zastával úřad kanovníka u Všech svatých v Olomouci, kde také zemřel. Během olomouckého působení se stal uměleckým poradcem biskupa Lichtenštejna a mimo to spolupracoval s tiskárnou Jana Josefa Kiliana.

V 70. a 80. letech vytvořil přinejmenším pět předloh ke grafickým ohláškám dizertací na pražské univerzitě. Ryteckou práci v Augsburku prováděli Bartholomäus st. a Philipp Kilianové nebo Melchior Küsel st. Dle kreseb Lublinského byly pořízeny následující knižní ilustrace: Propria officia sanctorum (Olomouc 1669, olomoucký biskupský znak s letopočtem 1670 pro frontispis Philippa Kiliana), Václav Bernard Majetinský Svatý Bernard oslavený (Olomouc 1673, frontispis s Pannou Marií a klečícím sv. Bernardem pro rytce Tobiase Sadelera), Tomáš Pešina z Čechorodu Mars Moravicus (Praha 1677, Mars snažící se rozbít znak Moravy držený bohem Času na frontispisu Václava Wagnera), Bernard Wancke Mons praemonstratus, das ist Ausßführliche Beschreibung des … Mariae Bergs, welchen … unweit der königlichen Haubtstadt Ollmütz (Olomouc 1679, tři ilustrace s mariánskou tematikou a Panna Maria Svatokopecká jako frontispis Jana Tscherninga). Tento obrazový aparát byl převzat i do Wanckeho české verze Mons praemonstratus, to jest Důvodné popsání … Marie Hory … nedaleko … Holomouce (Olomouc 1680). Jednou z posledních aktivit Lublinského v oblasti ilustrace je návrh na Tscherningem rytý frontispis se sv. Janem Sarkandrem pro Tortura seu Elogium vitae mortisque … Joannis Sarcander de Scoczowia od Jiřího Protivína Žalkovského ze Žalkovic (Olomouc 1689). Již po smrti Lublinského byl frontispis přetištěn také do německé verze Die grausame Tortur, oder Frommes Leben … Priesters Joannis Sarcander von Skotschau téhož autora (Olomouc? 1702). Na starší práce narazíme i v dílech Amandus Friedenfels Gloriosus sanctus Romedius ex comitibus de Thaur Andek (Praha 1699, dvě předlohy pro Michaela Rivolu) a Bedřich Redman Nomen Tuum ita magnificavit (Brno 1703, Panna Maria Křtinská v rytině Jana Tscherninga).


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989; FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; KOUŘIL, M.: Nové zprávy o malíři Antonínu Martinovi Lublinském. Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 4, 1979, s. 182-200; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001; ZELENKOVÁ, P.: Dvě univerzitní teze Antonína Martina Lublinského. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 15. Praha 2000, s. 269-293.

Lex.: DLABAČ 2. 234-236 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 460 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 9. 71 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 23. 425 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 48. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.