Militária

Z Encyklopedie knihy

Dürerova učebnice Etliche Underricht (Nürnberg 1527). Dürer, Albrecht: Etliche Underricht zu Befestigung der Stett, Schloß und Flecken (Nürnberg, [Hieronymus Andreae] 1527). Titulní strana se znakem Ferdinanda I. Antikvariát Meissner (Praha).

Militária (z lat. miles = voják, militaris = vojenský) od starověku a středověku tradované texty s vojenskou tematikou. K nejstarším tištěným dílům patří De re militari Roberta Valturia (Verona 1472) a De re militari Flavia Renata Vegetia (Utrecht? 1473-1474?). Valturiův traktát pojednává o vojenských mechanismech, které jsou znázorněny asi stovkou menších dřevořezů, přitištěných k hotovému textu patrně ještě ručně. Vegetius byl římský úředník z doby okolo roku 400 a o vojenství psal obecně dle starších pramenů. Antická díla kolovala v tištěné podobě ještě v průběhu 16. století, např. Polyaenus Strategemata (Basel 1549) nebo Aelianus Tacticus De militaribus ordinibus (Venezia 1552).

Paralelně se pěstovala také tradice středověkého rytířství. Z hlediska knižní kultury se o to mimořádně zasloužily bibliofilie zhotovené Johannem Schönspergerem st. pro císaře Maxmiliána I. Největší význam z tohoto hlediska má císařův prozaický životopis označovaný jako „Weißkunig“ (Augsburg 1514-1516) a takřečený „Theuerdank“ (Augsburg 1517), líčící slavné činy Friedricha III. a dobrodružné tažení jeho syna Maxmiliána za nevěstou Marií Burgundskou. Obě díla jsou bohatě ilustrována plejádou soudobých výtvarných umělců. Zájem o rytířské turnaje posiloval několikrát vydaný Thurnierbuch Georga Rüxnera (poprvé Frankfurt/M. 1530). Čtvrtá edice z roku 1566 změnila ilustrační aparát a prezentovala se 112 velkými dřevořezy a erbovníkem Josta Ammana.

Nově o vojenské strategii a taktice pojednal mimo jiné Leonhard Fronsperger v trojdílné encyklopedicky pojaté práci Kriegsbuch (Frankfurt/M. 1573) s Ammanovými ilustracemi. Týmž disciplínám se věnoval Samuel von Pufendorf, který pod názvem De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis commentariorum libri septem (Nürnberg 1696) publikoval popisy některých bitev třicetileté války. Pufendorfův text ilustroval Erik Dahlberg. Další zájmovou oblastí byla teorie opevnění, k níž leccos zmínil už starověký traktát Marca Vitruvia Pollia De architectura libri decem (tiskem poprvé Roma 1486/87). V Německu první publikaci o opevnění zpracoval a vlastními nákresy doprovodil Albrecht Dürer. Nazývá se Etliche Underricht zu Befestigung der Stett, Schloß und Flecken (Nürnberg 1527). Dvousvazkový atlas evropských opevnění Force d´Europe oder Merckwürdigst- und führnehmste … Staette … in Europa … in 200 Grundrissen (Augsburg 1720-1730) připravil Gabriel Bodenehr st. K významnějším ilustrovaným pojednáním o fortifikaci lze počítat také dvoudílné De l’attaque et de la défense des places (Hagenau 1737-1742), které sepsal Sébastian de Vauban le Prestade.
Lucern v Bodenehrově Force d’Europe (Augsburg 1720–1730). Bodenehr, Gabriel st.: Force d’Europe oder Merckwürdigst- und führnehmste … Staette … in Europa … in 200 Grundrissen (Augsburg, Gabriel Bodenehr st. 1720–1730). Díl druhý (1720), tabule 95. Antikvariát Meissner (Praha).

Zajímavým příspěvkem k tištěným militáriím je latinské dílo Jakoba Schrencka von Notzing Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum atque … aliorumque clarissimorum virorum, qui aut ipsi cum imperio bellorum duces fuerunt … imagines (Innsbruck 1601). Slovem a obrazem popisuje sbírku 124 válečných kořistí arciknížete Ferdinanda Tyrolského. Rytiny panoplií vznikly dle předloh italského kreslíře, malíře a rytce Giambattisty Fontany (ca 1524-1587). Schrenckova práce byla přeložena též do němčiny jako Der aller durchleuchtigsten und großmächtigsten … Kayser unnd Koenigen … und anderer trefflicher berühmbter Kriegßhelden … warhafftige Bildnussen (Innsbruck 1603). Nejstarší znázornění vojenských uniforem přichází už ve Valturiově pojednání De re militari (Verona 1472) a pak takřka v každém ilustrovaném tisku obdobného zaměření. Významným kulturním a historickým dokladem jsou postavy válečníků zpodobované jako volné grafiky (Jacques Callot, Hendrik Goltzius, Lucas Kilian aj.). Speciální knižní alba uniformovaných vojáků vznikala později, např. Abraham Bosse Figures au naturel tant … des gardes françoises du roy (Paris 1632).

Nejstarší jazykově česká díla, která alespoň volně souvisejí s tematikou vojenství, jsou protiturecké novinové letáky, historie a kroniky a písně, např. Mikulášem Konáčem z Hodiškova složená O nešťastné bitvě a porážce Uhruo od národu tureckého … a o smrti … krále Ludvíka (Praha 1526). Za jeden z nejstarších profesionálních příspěvků lze pokládat Knížku o polním hejtmanu a jiných správcích vojenských (Praha 1595), kterou sestavil kněz Jan Achilles a která se žel nedochovala. Více dokumentárního materiálu přichází v zahraničních bohemikách spjatých s událostmi 17. století a zejména s třicetiletou válkou. Časový úsek mezi léty 1617 a 1718 zachycuje Theatrum Europaeum rodiny Merianů a spolupracovníků (Frankfurt/M. 1635-1738). V prvním dílu (1635) najdeme kupř. tři mědirytová vyobrazení bitvy na Bílé hoře („Eigentliche Delineation …“, „Delineationis Aciei …“ a „Bohemorum Aciei …“). Příkladem mohou být též oslavné dějiny Habsburského domu, které sepsal Nicolas Bellus (vlastním jménem Michael Kaspar Lundorp). Nazývají se Östreichischer Lorberkrantz oder kayserl: Victori. Das ist Warhafftige und außführliche historische Beschreibung (Frankfurt/M. 1625, podruhé 1627). Obě vydání Lorberkrantzu nakladatelsky zaštítil Johann Theobald Schönwetter. Z tohoto zdroje lze připomenout kupř. anonymní rytinu s vyobrazením bitvy na Bílé hoře „Warhaffte Abbildung der blütigen Schlacht“ a lept se sedmi výjevy „Execution, so zu Prag … 1621. angestelt und völnzogen worden“ (v centrálním výjevu se nad Staroměstským náměstím klenou dvě duhy). Kompozice tohoto vyobrazení vykazuje značnou podobnost se třemi jinými, taktéž anonymními, avšak zpoloviny textovými jednolisty Eigentliche Abbildung der Pragerischen Execution (1621?), Eigentliche Abbildung deß Process der Pragerischen Execution (1621?) nebo Kurze jedoch gantz gewisse und warhafftige Relation (post 1625?). Rytina pražské exekuce z Lorberkrantzu byla v nepatrně pozměněné kopii publikována ještě jako příloha závěrečného svazku devítidílné oslavy habsburské politiky Annales Ferdinandei (Regensburg-Wien 1640-1646), které sestavil Franz Christoph Khevenhüller.


Bibl.: COCKLE, M. J. D.: A bibliography of English military books up to 1642. With an introduction by Sir Charles Oman. London 1957 (repr. 1978); DEVRIES, K.: A cumulative bibliography of medieval military history and technology. New York 2001; GÖLLNER, C.: Turcica. Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1 (MDI-MDL), Bd. 2 (MDLI-MDC), Bd. 3 (Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert). Bucuresti-Baden-Baden 1961-1978 (repr. 1994); LAZAROVÁ, M.-LUKAS, J.: Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů. Sv. 1. Praha 2002; LIPPERHEIDE, F. J. von: Katalog der Kostümbibliothek. New York 1963; NEUMANN, H.: Festungsbau-Kunst und Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis XX. Jahrhundert. Mit einer Bibliographie … über Festungsforschung und Festungsnutzung. Augsburg 2000; NIENHOLDT, E.-WAGNER-NEUMANN, Gr.: Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek. Bd. 1-2. Berlin 1965; ZÍBRT, Č.: Bibliografie české historie. Sv. 1-5. Praha 1900-1912.

Lex.: JÄHNS, M.: Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von der Urzeit bis zur Renaissance. Leipzig 1878-1880; STERNE, G.-MOORE, I.: The international military collector’s guide. New York 2001.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.