Nová německá varhanní tabulatura

Z Encyklopedie knihy

Mezi tabulaturami určenými pro klávesové nástroje patřily k nejrozšířenějším typům tabulatury varhanní, dělené na dvě hlavní vývojové větve: italskou a německou. Zatímco italské tabulatury používaly pro zápis hudby noty, německé využívaly také písmena. Starší typ německé varhanní tabulatury noty a písmena kombinoval, nová německá tabulatura je tvořena výhradně písmeny.

Tato tabulatura se nazývá také Ammerbachova podle německého varhaníka Eliase Nikolause Ammerbacha (cca 1530–1597), nicméně čistě písmenný zápis hudby pro klávesové nástroje existoval již dříve, v 1. polovině 16. století. Hlasy byly psány pod sebe, horizontální čára oddělovala jednotlivé systémy, taktové čáry se ještě nepoužívaly, ale nahrazovala je mezera. Všechny noty byly vyjádřeny písmenem, přičemž oktávovou polohu určovala čárka (nebo větší počet čárek) nad písmenem. Rytmus udávaly znaky přejaté z menzurální notace, umístěné většinou nad nejvyšší řádek. Vyřešeny byly posuvky, notové hodnoty se dělily důsledně binárně a odpadlo mnoho z pravidel menzurální notace (perfekce, imperfekce, alterace atd.). Interpreti tak mohli hrát vícehlasé skladby z přehledné předlohy.

Do německé varhanní tabulatury nového typu se často přepisovaly skladby původně určené pro jiné nástrojové, ale i vokální obsazení (tzv. intavolace). Z našeho území jsou dosud známy tři fragmenty nové německé varhanní tabulatury, v nichž se v přepisu zachovaly renesanční duchovní skladby: zlomek A 7079 (Moravské zemské muzeum, Brno), rozsáhlý fragment z Knihovny Národního muzea v Praze (sign. 1 K 219) a tzv. liberecká varhanní tabulatura (Státní okresní archiv, Liberec, bez sign.). Mnoho památek psaných tímto způsobem se zachovalo v Německu a Polsku, velmi známý je Vietorisův kodex původem ze Slovenska (Knihovna Maďarské akademie věd, Budapest).

Lit.: FRANKOVÁ, I.: Varhanní tabulatura z počátku 17. století, nalezená v kostele sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2011; HULKOVÁ, M.: Central European Connections of Six Manuscript Organ Tablature Books of the Reformation Era from the Region of Spiš (Zips, Szepes). Studia Musicologica, 2015, Jg. 56, Nr. 1, s. 3-37; KOHOUTOVÁ, K.: Liberecká varhanní tabulatura. In: Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000, Česká společnost pro hudební vědu, Praha 2001, s. 28; Organová hudba na Slovensku. Ed. L. Kačic, Bratislava 1996; POLK, K.: German Instrumental Music of the Late Middle Ages: Players, Patrons and Performance Practice, Cambridge 1992; STRAKOVÁ, T.: Starobrněnská varhanní tabulatura. In: Musikologie 5, 1958, s. 9-48.

Autor hesla: Dagmar.stefancova