Petr Antonín Bennek

Z Encyklopedie knihy

Petr Antonín Bennek (též Benek, Benk, Benneck, PAB f, PB f, zemř. asi 1716) tiskař a dřevořezáč v Praze. Mezi 1691-1696 pracoval jako faktor v tiskárně Evy Polexiny Michálkové, vdovy po posledním členu rodiny Sedlčanských Danielu Michálkovi. Roku 1696 se s principálkou oženil, a dílna tak přešla do jeho vlastnictví. Tiskla se zde především náboženská literatura. K typograficky nejkvalitnějším dílům patří postila křižovníka Štěpána Františka Náchodského Sancta curiositas, to jest Svatá všetečnost (Praha 1707-1746, dokončena posmrtně u Jany Koudelkové). Některé tisky ilustroval mědirytec Antonín Jan Mansfeld. Po smrti Michálkové (před 1709) byl Bennek ženat ještě dvakrát. Poslední tisky s jeho jménem v impresu pocházejí z roku 1711. Třetí manželka Magdaléna Anežka Benneková dílnu prodala pravděpodobně 1722 Karlu Františku Rosenmüllerovi st.

S Bennekovým jménem lze snad ztotožnit jinak nejasný monogram „PB f[ecit]“ na titulním dřevořezu s Říšským znakem a nápisem „Vivat Leopoldus R. R. I.“. Štoček byl otištěn u Evy Polexiny Michálkové za Bennekova faktorství v Artikulích sněmovních (Praha 1691). Týž monogram přichází ještě na Ukřižování ve třetím vydání díla Postila katolická jak kostelní, tak domácí Šebestiána Vojtěcha Scipia (Praha 1694-1695). Toto dílo připravila Tiskárna jezuitská. Dřevořezové titulní medailony s poprsími Josefa I. a Karla VI. v Novém kalendáři hospodářském a kancelářském na rok Páně 1694 Johanna Philippa Hahna (Praha 1693?) nesou mírně odlišnou značku „PAB f[ecit]“. Poněvadž i zde je v impresu uvedeno „Eva Michálková skrz Petra Antonína Benka“, lze s osobou faktora-dřevořezáče ztotožnit i tento monogram. Titulní štoček se pak objevil ještě ve vydáních 1695 a 1697. Pak byl s iniciálami téhož tvůrce aktualizován poprsími Leopolda I. a Josefa I. a otištěn v Hahnově Novém kalendáři hospodářském a kancelářském na rok Páně 1700 (Praha 1699?).


Lex.: CHYBA 55-56. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.