Plenář

Z Encyklopedie knihy

Missale plenarium, missale plenum, missale integrum (lat.), Plenar (něm.)

Termín se používá v několika významech:

Plenář jako liturgická kniha (missale plenarium) obsahuje nejen souhrn liturgických textů k mešní bohoslužbě, ale také mešní notované části. Hovoří se též o úplném misálu nebo notovaném misálu. Částečně notován je plenář nemonastického charakteru KNM XIV D 12, který soustřeďuje liturgické mešní texty používané od přelomu 11. a 12. století až do konce 14. století včetně zápisu velikonoční dramatické scény Visitatio sepulchri. K našim nejstarším diecézním misálům patří také plenář z Načeradce (Farní úřad Načeradec, bez sign., počátek 14. století) a Štěpanický plenář (NK Praha VI B 25, první čtvrtina 14. století).

Plenářem (plenarius) se označuje deskový relikviář (např. Svatojiřské plenáře, Kolovratský plenář aj.).

Jako plenarium bývá nazýván cyklus vícehlasých skladeb k jednomu svátku z temporálu či sanktorálu, který obsahuje zhudebněné části ordinaria a propria missae. Většinou se jedná o sestavy částí zhudebněných týmž autorem, prokomponovaných a tvořících celek (např. s pomocí cantu firmu, techniky parodické mše atd.). Plenarium však může být vytvořeno také „redaktorem“ a spojuje pak části zhudebněné různými autory. V dobových rukopisech se označovalo jako officium. Konfesijně podmíněn byl výběr částí: např. utrakvisté neuváděli Agnus, někdy chybí Sanctus. Za příklad uveďme velikonoční plenarium Jana Trojana Turnovského Vstal jsem z mrtvých, které obsahuje introit, Kyrie, Gloria, Alleluia, sekvenci a Credo. 

Lit.: BAŤA, J.: Quod laudat praesens, omnis mirabitur aetas. Graduál Trubky z Rovin, jeho repertoár a evropský kontext. In: Baťa, J. – Kroupa, J. K. – Mráčková, L. (eds.). Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý. Praha 2009, s. 126–152; HORYNA, M.: Studie a edice k dějinám české hudby v 15. a 16. století. Disertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2008; PETR, S.: Středověký plenář z Načeradce. In: Studie o rukopisech, roč. XXXVII-XXXVIII, 2007-2008, s. 25-41.

Autor hesla: Dagmar.stefancova