Rýmované officium

Z Encyklopedie knihy

Historia rhythmica, officia rhythmica (lat.), Reimoffizien (něm.), rhythmical office (angl.)

Rýmovaná officia jsou jedním z typických útvarů středověkého chorálního jednohlasu. Zvlášť od 12. století se zavádělo mnoho církevních svátků, pro něž se sice mohl použít obecný formulář z commune sanctorum, ale které také inspirovaly k tvorbě nových antifon, responsorií a hymnů z denní modlitby církve – officia, a to jak v sekulárním, tak v monastickém ritu. Tato činnost odrážela živou duchovní atmosféru, zvýšenou produkci poetických veršovaných textů i volnější přístup ke gregoriánskému chorálu. Oblibě se těšila některá veršová schémata i systém octoechos (posloupnost modů v antifonách na sebe navazujících). Rýmovaná officia věnovaná světcům určité národnosti nebo z určitého místa působení měla svá lokální omezení; jiná – např. ke svátku Navštívení Panny Marie – byla slavena v širším kontextu. Tento svátek zavedl pro pražskou arcidiecézi arcibiskup Jan z Jenštejna v roce 1386. Jemu je autorství officia svátku Navštívení Panny Marie připisováno, nejedná se však o typické rýmované officium, protože jsou zde použity také prozaické biblické texty. Co se týká českých patronů, k rýmovaným útvarům patří např. officium ke sv. Vojtěchu Benedic regem cunctorum, dochované v polských pramenech, nebo officium ke sv. Ludmile Ecce, iubar matutinum asi z konce 13. století. Nejpozději ve 14. století existovala již také rýmovaná officia ke sv. Václavovi, Prokopovi, Cyrilu a Metodějovi. Používání rýmovaných officií výrazně korigoval Tridentský koncil, tak jako v případě jiných forem gregoriánského chorálu, např. sekvencí

Lit.: BLUME, C. – DREVES, Q. M.: Analecta hymnica medii aevi. Díl V, XIII, XVII, XVIII, XXIV-XXVI, XXVIII. Leipzig 1889–1898. KOLÁŘ, F.: Oficium sv. Ludmily v rukopisech kláštera sv. Jiří v Praze. Hudební věda, roč. 51, 2014, č. 1–2, s. 53–90; NECHUTOVÁ, J.: Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Köln – Weimar – Wien 2007; OREL, D.: Hudební prvky svatováclavské. In: Svatováclavský sborník 2, Praha 1937–1939; PATIER, D.: L’office rythmique de Sainte Ludmila. In: Études grégoriennes 21, 1986, s. 49–96; POKORNÝ, F.: Nově objevené officium o sv. Václavu. Hudební věda, roč. 7, 1970, č. 4, s. 407–430; PUŠOVÁ, R.: Officium svatého Vojtěcha v českých pramenech. Diplomová práce, FF UK, Praha 2006.

Autor hesla: Dagmar.stefancova