SMC

Z Encyklopedie knihy

Monogramy PS a SMC v Hájkově Kronice (Praha 1541). Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Fol. 16a stavba Děvína roku 738 (prostoupené iniciály PS takřka uprostřed dole, monogram SMC s letopočtem 1540 vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 23.

SMC monogram tří písmen oddělených tečkami uprostřed mezer. S připojeným letopočtem 1540 se nachází na jednom dřevořezu Hájkovy Kroniky české (Praha 1541). Dřevořez znázorňuje stavbu Děvína roku 738. Kronika byla tištěna za spoluúčasti Ondřeje Kubeše ze Žípů u Jana Severina ml. v Tiskárně severinsko-kosořské, a proto již starší odborná domácí literatura monogram četla jako „Severin Mladší Calcographus“ (neboli Jan Severin ml., zemř. 1545). Výklad „Severin a Monte cuculli“ (čili Pavel Severin z Kapí Hory, zemř. 1553/54) se zdá být alespoň gramaticky přijatelnější, avšak prozatím není namístě. Do štočku byly totiž nalevo od značky SMC vyřezány ještě spojité iniciály PS, které se tradičně vztahují právě k tvůrci většiny obrazového aparátu Kroniky Pavlu Severinovi. Ten vytiskl ve stejné době i Rohův kancionál Piesně chval božských (Praha 1541), jejichž textové rámy nesou opět monogram SMC, doplněný písmeny řezáče HF.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1. Od počátků renesance do závěru baroka (věd. red. J. Dvorský). Praha 1989, s. 107-116; BOHATCOVÁ, M.: Počátky ilustrace v české tištěné knize. Umění 34, 1986, s. 111-118; HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948; TOBOLKA, Zd. V.: Pavel Severýn z Kapí Hory a jeho tisk: Písně chval božských z roku 1541. Monumenta Bohemiae typographica 3. Praha 1927; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: NAGLER (Monogr.) 5. 186. = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.