Schéma (diagram)

Z Encyklopedie knihy

Diagram bytostí stvořeného universa. Dragmaticon philosophiae Viléma z Conches, Madrid, Biblioteca Nacional de España, Res. 28, fol. 3v. Praha, patrně 1402.

(něm. Schema, angl. chart / diagram, fr. schéma, it. schema/ diagramma)

Strukturované kresebné znázornění pojmů, myšlenek a vztahů, sloužící jako k objasnění určité problematiky i jako mnemotická pomůcka. Může mít podobu geometrických obrazců a jejich konfigurací, lidské postavy, předmětů (štít), architektonických konstrukcí (věž) a přírodnin, častá jsou stromová schémata (stromy příbuzenství, stromy ctností a neřestí, strom vědění  R. Lulla, stromy logické -  tzv. Porfyriův strom, genealogické rodokmeny). Jedná se o jednoduché písařské náčrtky i umělecky náročné malby či kolorované perokresby. Kanonickým a světským právem užívané Arbor consanguinitatis (strom pokrevní příbuznosti) a Arbor affinitatis (strom švagrovské příbuznosti) mívají podobu celostranných miniatur provedených krycími barvami.

EVANS, M.: The Geometry of the Mind, Architectural Association Quarterly 12, 1980, s. 32 - 55 ; HAMBURGER, J. F.:Haec Figura Demonstrat: Diagrams in an Early Thirteenth- Century Parisian Copy of Lothar de Segni's De Missarum Mysteriis, WienerJahrbuchfür Kunstgeschichte 58, 2009, s. 7–78; HLAVÁČKOVÁ, H.: Arbor consanguinitatis et arbor affinitatis" v rukopisu Osek 72, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993, s. 51-60.

Autor hesla: Milada.studnickova