Text (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Text je spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování. Jedná se o uskupení slov, které tvoří výpověď. V rukopisech je možné jednotlivé části textu pojmenovat jednak na základě jejich podoby a funkce: rozlišujeme rubriky, incipity, explicity, kolofony apod.

Popis obsahu rukopisu by měl obsahovat určení jednotlivých textů v kodexu obsažených, míra přesnosti jejich identifikace ale může být i při maximální snaze různá. Sahá od bezproblémově autorsky určených děl po soubory kratších textů nebo poznámek, kde je arbitrární jak jejich členění, tak i způsob popisu. Popis jednotlivých textových jednotek by měl v každém případě obsahovat (pokud jsou všechny části v textu přítomny):

– Uvedení autora, je-li znám, nebo existuje-li několik uváděných možností, příp. uznávané a užívané označení autora, jemuž je text připisován (v posledním případě s uvedením doplňku „Pseudo-“ před jménem).

– Titul, převzatý z užívaných edic, příp. vytvořený při popisu. Pro název díla je možné využít i údaje samotného rukopisu, mělo by ale být zcela zřejmé (obvykle za užití uvozovek), která část je vkladem katalogizátora a co pochází ze samotného pramene.

Z pohledu katalogu je nejjednodušší uvést v hranatých závorkách (obvyklém značení doplňků, které nepocházejí z rukopisu) jméno autora i dílo. Sice to může – opakují-li se stejné informace v úvodní rubrice – znamenat mírný nárůst rozsahu, ale při vícenásobném výskytu stejného textu tento úzus zjednodušuje např. zpracování rejstříků.

– Přepis úvodní rubriky (označení díla, které není jeho přímou textovou součástí, jeho oddílu – prologu, kapitoly apod., uvedení autora atd.), incipitu (začátku samotného díla), explicitu (závěru díla) a závěrečné rubriky (samozřejmě pokud všechny tyto části text obsahuje).

Pro identifikaci autora a textu je k dispozici stále rostoucí množství sekundární literatury, jak monografií, tak katalogů a soupisů, důležitější je však jejich zpracování a spojování do podoby, umožňující fulltextové nebo i jinak strukturované vyhledávání. (Zároveň se ovšem tyto internetové zdroje mohou snadno modifikovat, takže níže uvedené údaje mohou ztratit platnost, nebo v extrémním případě mohou zcela zmizet.)

Autor hesla: Jindrich.marek