Václav Urban Suchý

Z Encyklopedie knihy

Václav Urban Suchý (též S, 1703-1767) pocházel z Prahy. Knihtiskařskému řemeslu se vyučil a jako tovaryš před 1728 pracoval u Karla Josefa Hraby. V letech 1728-1730 byl faktorem Pileciovy dílny v Příbrami. Roku 1728 tu pojal za manželku Rozinu Marii, nejstarší dceru Jáchyma Františka Prachina. Údaje starší literatury, že si roku 1730 zřídil samostatnou živnost v Klatovech, nelze potvrdit (prozatím se zdá, že první tiskárna tu byla povolena až 1800 Josefu Janu Morgensäulerovi).

Jako samostatný tiskař je Suchý doložen mezi 1731-1761 v Praze. Malá dílna měla jen jednoho zaměstnance. Specializovala se na výrobu nerozsáhlých příležitostných kázání, učebnic a univerzitních dizertací, drobných mariánských tisků a kramářských písní. V některých písničkách najdeme rokokovou vinětu s monogramem S. Vztahuje-li se toto S nějakým způsobem na tiskaře, nevíme. K domácím oslavám objevení knihtisku se Suchý připojil tiskem veršované chvály Josefa Františka Antonína Krause Expressa librorum impressio, … das ist Die Edle-Kunst der Buchdruckerei (Praha 1740). Dílko je doplněno seznamem pražských tiskařů s upozorněním na jejich devízy a signety. Sám Suchý užíval mluvící signet s obrazem suchého stromu obrostlého několika živými ratolestmi. Na své příjmení narážel také devízou „culta floret“ (pěstuje-li se, rozkvete). Tiskárna Suchého fungovala pravděpodobně ještě po roce 1761, i když doklady o ní z té doby nemáme. Bezpečně však víme, že Suchý byl 1765 členem podpůrného bratrstva, v jehož čele stál Jan Josef Klauser. Dle starší literatury zaměstnával někdy mezi 1764-1766 jako faktora Josefa Emanuela Diesbacha, který tiskárnu také před březnem 1766 od Suchého koupil.


Lit.: VOLF, J.: Typograf Václav Urban Suchý. Nové typografické listy 41, 1929, s. 2-3.

Lex.: CHYBA 263 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 2. 252. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.