Žitava

Z Encyklopedie knihy

Žitava (Zittau) německé město, v němž knihtisk, poprvé provozovaný během 1586-1588 Nikolasem Schneiderem (též Sartorius, 1560-1621), příliš důležité postavení mezi ostatními lokalitami nezískal. Tamní tiskárny 17. a 18. století jsou však pozoruhodné vazbami na zde usazené pobělohorské exulanty a na tajné nekatolíky v Českých zemích a Uhrách. Nepochybně nejstarší jazykově českou publikaci, a to modlitební knihu Jana Nasona Horologium pietatis aneb Křesťanské mysli k pobožnosti svaté probuzení (Zittau 1629), zde vytiskl Němec Joachim Clement (též Klement, zemř. 1633, činný od 1619). Starší bibliografové do Clementovy tiskárny umístili ještě impresorsky anonymní Pohřební kázání tamního duchovního Andrease Winzigera (Zittau? 1629), avšak chabě diakritizovaná sazba budí vedle typograficky kvalitnějšího Horologia určité rozpaky. Za Clementovou tiskárnou následují další: roku 1668 tiskl česky Johann Kaspar Dehne (činný od 1659, zemř. 1671), v letech 1734, 1735, 1738 Johann Christian Stremel (1674-1741) a 1742 vdova Stremelová. Roku 1757 tiskl česky Johann Gottlieb Nicolai (též Mikuláš, činný 1747-1762, zemř. 1763), který se do Stremelovy rodiny přiženil. Silný jazykově český program drželi Michael Hartmann a Václav Klejch. Mezi rokem 1629 a sklonkem 18. století tak dnes evidujeme 108 jazykově českých evangelických náboženských publikací většinou kapesního formátu (15 z nich je však tiskařsky anonymních).


Bibl.: BRONDIČ, M.: České tisky žitavské. In: Žitavsko v českých dějinách. Praha 1947, s. 199-201; PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada II. Sv. 2 (Tisky Budyšína, Cvikova, Drážďan, Zhořelce a Žitavy 1501-1800). Olomouc 1981; URBÁNKOVÁ, E.-WIŽĎÁLKOVÁ, B.: Bohemika z Městské knihovny v Žitavě. Praha 1971.

Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Einige nähere Angaben über die Tätigkeit des Druckers Johann Jäger (Zittau 1610-1619). Gutenberg-Jahrbuch 1980, s. 155-173; MENDYKOWA, Al.: Dzieje Legnickiej Sartoriany. Roczniki biblioteczne 7/1-2, 1963, s. 33-56; ŠTĚŘÍKOVÁ, E.: Exulantská útočiště v Lužici a Sasku. Praha 2004; WINTER, E.: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1955.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 519-520; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 285; PAISEY (1988) 95 (Hartmann), 133 (Klejch), 187 (Nicolai) a 257 (Stremel).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.