Abraham Ortelius

Z Encyklopedie knihy

Fabriciova mapa Moravy (Antwerpen 1573). Ortelius, Abraham: Theatrum orbis terrarum (Antwerpen 1573), fol. 26a mapa Paula Fabricia s názvem „Moraviae, quae olim Marcomannorum sedes, corographia ... descripta et correcta“.. Rytcem dodatečně kolorované mapy byl Franz Hogenberg. Na reversu mapy je sázený text popisující přírodní a kulturní poměry, výškopis a polohopis Moravy. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. A-4029.

Abraham Ortelius (též Ortel, 1527/28-1598) významný antverpský nakladatel a popularizátor kartografické produkce. Studoval klasickou filologii a matematiku. Kartografem v pravém smyslu však nikdy nebyl. Zpočátku s mapami jen obchodoval a živil se i jejich kolorováním. Vlastní nakladatelský dům otevřel 1564. Největšího ohlasu zde došla kolektivní kartografická práce Theatrum orbis terrarum (Antwerpen 1570), rytá Franzem Hogenbergem. Před publikací Mercatorova kompletu 1595 šlo o první moderní atlas. Zatímco vydání 1570 obsahovalo 53 mapy včetně kopie Crigingerových Čech Regni Bohemiae descriptio, edice z roku Orteliovy smrti měla již 119 mapových položek. V mladších vydáních najdeme také otisk Helwigovy mapy prostě nazvaný Silesiae typus a adaptaci Fabriciova listu Moraviae, quae olim Marcomannorum sedes, chorographia. Vdova po Orteliovi prodala tiskové formy antverpskému nakladateli Janu Baptistu Vrientsovi (1552-1612), který ještě v posledním roce života stihl připravit vlastní reedici. Mezi léty 1570-1612 se tak Theatrum dočkalo na 42 vydání v sedmi řečích a mimo to i několika zkrácených verzí, např. Epitome Theatri Orteliani (Antwerpen 1595). Okolo 1704 přešly desky do majetku tiskařské rodiny Moretů, ale zde již využity nikdy nebyly.


Lit.: BAGROW, L.: Abraham Ortelii catalogus cartographorum. Vol. 1-2. Gotha 1928-1930; BROECKE, M. P. R. van den: Ortelius atlas maps. Utrecht 1996; BROECKE, M. P. R. van den-KROGT, P. van den-MEURER, P. (edd.): Abraham Ortelius and the first atlas. Essays commemorating the quadricentennial of his death 1598-1998. With an introduction by Leon Voet. Utrecht 1998; KOEMAN, I. C.: Atlantes Nederlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. 1-5. Amsterdam 1967-1971; MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955.

Lex.: THIEME-BECKER 26. 64 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 3. 358. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.