Adam

Z Encyklopedie knihy

Adam knihvazač doložený v písemných pramenech v roce 1546 jako měšťan Starého Města pražského, 1563 koupil vinici a 1591 dům na Malé Straně. Faktické projevy jeho řemeslnické činnosti známe z let 1562-1582. Knihařské nářadí pocházelo ze Saska a neslo sériové vzory, běžně užívané v celé střední Evropě druhé poloviny 16. století. Prozatím jsou dílně připsány alespoň tři válečky s portréty reformátorů a křesťanskými Ctnostmi.


Lit.: NUSKA, B.: Prager Buchbinderwerkstätten aus der Mitte und zweiten Hälfte des 16. Jhs. Gutenberg-Jahrbuch 1966, s. 378-389; WINTER, Z.: Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha 1913; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.