Adam Zalužanský ze Zalužan

Z Encyklopedie knihy

Adam Zalužanský ze Zalužan (též Salusanius, Zaluzanius, Zaluzianius, ca 1555-1613) český lékař, botanik a příležitostný tiskař. Studoval ve Wittenberku (1578), na pražské univerzitě (1581 hodnost bakaláře a 1584 mistr svobodných umění) a v Helmstadtu (1585-1586, 1587 doktorát). Roku 1587 se vrátil do Prahy a byl ustanoven profesorem řečtiny. V roce 1591 vykonával funkci děkana a 1593 rektora univerzity. Od roku 1594, kdy se oženil a z vysokého učení odešel, vykonával lékařskou praxi. Je autorem několika českých kalendářů a pranostik, příležitostných latinských básní a odborných pojednání, např. Methodi herbariae libri tres (Praha 1592, přetisk Frankfurt/M. 1604).

Patrně příležitostná knihtiskařská činnost Zalužanského doposud unikala pozornosti (starší literatura ani Chybův Slovník jeho jméno neuvádějí). Víme pouze, že ve vlastní tiskárně vyrobil desetilistový gratulační sborník humanistických veršů Eufemiai nuptiales pro felici successu hymenaei deuterogami … dn. Nicolai Taboreni, … sponsi, et … matronae Magdalenae, … dn. Georgii Slansky a Kosmaczowa, … filiae, sponsae (Praha 1602). Impresum zní „typis Adami Zaluzanii a Zaluzaniis Med. D. anno 1602“.


Lit.: BAĎUROVÁ, A.: Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Knihy a dějiny 4/1, 1997, s. 21-39.

Lex.: HEJNIC-MARTÍNEK 5. 329 a 556-559.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.