Administrativní tisky

Z Encyklopedie knihy

Administrativní tisky (z lat. administrare = spravovat, též kancelářské či úřední tisky, tištěné archiválie, angl. government publications, fr. publications officieles, něm. amtliche Druckschriften) souhrnné označení pro věcnou literaturu upravující vztah mezi určitým stupněm státní nebo církevní správy a obyvatelstvem. Tisky se týkají správní, soudní (dikasteriální), poddanské, hospodářské, finanční, vojenské, bezpečnostní a církevní agendy. Dle obsahu, funkce a formy vydání rozlišujeme artikule sněmovní, akta, cirkulář, direktář, formulář, patent a mandát, titulář a formy listů. Volně lze k této skupině připojit i tiskařskou konsignaci a lékárenskou farmakopeu. Bohemikální administrativní tisky byly v několikatisícovém nákladu vydávány mnohdy dvojjazyčně pražskými, brněnskými, olomouckými či vídeňskými dvorskými tiskaři nebo dvorskými tiskárnami, a to z větší části na základě privilegia. Výrobci nežádali o monopol na tyto tisky jen z důvodů prestižních, ale i ekonomických, poněvadž společenské postavení objednavatele zaručovalo jak úhradu výloh, tak potřebný odbyt. Ve výzdobě administrativních tisků se vcelku konstantně od 16. do 19. století užíval jen zemský znak (erb), vlys a koncová viněta.


Bibl.: CYTOWSKA, M.: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1959 (a k tomu TRILLER, E.: Znaczenie badań archiwalnych nad drukami urzędowymi XVI wieku. Roczniki biblioteczne 5/1-4, 1961, s. 323-325); KULÍŘOVÁ, K.-SANDER, R.: Patenty-Katalog sbírky patentů státního ústředního archívu v Praze. Inventáře a katalogy, sv. 2. Praha 1956; ZÍBRT, Č.: Bibliografie české historie. Sv. 1-5. Praha 1900-1912.

Lit.: HOFFMANNOVÁ, J.: Pražští úřední tiskaři. Documenta Pragensia 10/2, 1990, s. 299-314; KASPERS, H.: Zur älteren Geschichte der deutschen Amtsdrucksachen. In: Kölner Schule. Festgabe zum 60. Geburtstag von Rudolf Juchhoff (hrsg. von H. Corsten und G. Lohse). Köln 1955, s. 45-55; MALÝ, K. (a kol.): Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha 1999; URBÁNKOVÁ, E.: K prvním českým tiskům Kompaktát. In: Docentu PhDr. Františku Horákovi k šedesátinám (red. Bl. Kovář). Praha 1971, s. 33-41; VANĚČEK, V.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1975.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.