Adverzária

Z Encyklopedie knihy

Adverzária (z lat. adversus = protivný) v humanistické textologii termín pro kritické vydání souboru filologických komentářů. Označení se opíralo o vzdálenou podobnost se starověkými rukopisně šířenými hospodářskými a administrativními příručkami, jejichž text byl zaznamenán jen na jedné straně dvojlistu, zatímco protilehlá prázdná strana zůstala vyhrazena dodatečným poznámkám.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.