Akcidenční tisky

Z Encyklopedie knihy

Akcidenční tisky (z lat. přech. accidens = „přihazující se“) důležitá komerční náplň takřka všech tiskáren tvořená příležitostnými jednolistovými či drobnými tisky neknižní povahy. Za nejstarší akcidencie lze bezesporu označit a nakladatelské knihkupecké nabídky 15. století (v zahraničí poprvé štrasburský tiskař Johann Mentelin 1469 a u nás Konrad Baumgarten v Olomouci 1501). Jiným typem komerčních tisků byly navštívenky, které se do zemí severně od Alp rozšířily z Benátek již v poslední třetině 16. století. Nejstarší bohemikální jednolistová novoročenka s nadpisem Pro faelici seccessu Novi anni 1575 (Praha 1574?) je dochována v konvolutu Václava Dobřenského na Strahově. Tento konvolut obsahuje též podílový list akcionářů kutnohorských dolů Ybrlaufové aneb Auzpejt na starobylých a svobodných Horách Kutnách (Praha 1579?), vyšlý z dílny Michaela Peterleho st. V 70. letech sázel novoročenky také Jiří Černý z Černého Mostu a užíval přitom neobvykle velkou nadpisovou texturu.

Publikační explozi akcidencií vyvolaly však až změny ve společenském, politickém a ekonomickém životě 19. století. Výrazný nárůst poptávky se projevil nebývalým formálním rozrůzněním: promoční, zásnubní a sňatková oznámení, pozvánky, cenné papíry a poukázky, divadelní a koncertní cedule, plakáty, stanovy organizací, listové kalendáře, školní programy a takřečené pilnostenky (lístkové odměny za pilnost a dobré mravy). Zatímco vzdáleně příbuzné administrativní tisky vznikaly levněji s použitím běžného textového (chlebového) písma, práce se speciálním akcidenčním písmem, svěřovaná zpravidla jen zkušeným sazečům, vyžadovala značné výtvarné vlohy a cit pro typografickou kompozici. V Čechách první tiskoviny tohoto druhu vyráběla po roce 1798 pražská tiskárna Bohumila Haase st.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Ybrlaufové. Marginalie 23, 1950, s. 207-210; KNEIDL, P.: Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983; SCHREYL, K. H.: Der graphische Neujahrsgruß aus Nürnberg. Nürnberg 1979; VOLF, J.: Počátky našich novoročenek. Hollar 10, 1934, s. 11-18.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.