Anály hradišťsko-opatovické

Z Encyklopedie knihy

Anály hradišťsko-opatovické je označení historiografického díla, jeho spojování s konkrétním rukopisem tedy není zcela výstižné. Jsou součástí sborníku Österreichische Nationalbibliothek Wien, sign. Cod. 395. Text análů vznikl kolem poloviny 12. století v benediktinském klášteře v Hradisku u Olomouce a po nahrazení tamní komunity premonstráty si jeho opis benediktini odnesli do kláštera v Opatovicích nad Labem, kde byl doplněn.

Kodex obsahuje martyrologium s doplňovanými nekrologickými záznamy, kanovnickou řeholi, dějiny vlády Alexandra Velikého a letopisy, počínající od doby císaře Augusta, na jejichž závěr jsou zapsány události týkající se českých dějin v letech 894-1163, dále jsou v rukopisu zapsány kratší a zčásti neúplné texty chronologické, liturgické a další. Obsahová skladba rukopisu dokládá, že byl chápán jako celek, v němž na úvodní obecná chronologická díla navazují texty užívané v každodenní liturgii a texty historiografické, kde jsou do univerzálních dějin zapojeny i dějiny Čechů, začínající křtem knížete Bořivoje a tedy vstupem Čechů do křesťanského společenství.

Podle vlastnických záznamů rukopis patřil do knihovny opatovického kláštera, některé jeho texty (martyrologium) mají ale vazbu i k prostředí pražského katedrálního kostela. Později patřil knihovně Karlovy koleje pražské univerzity, odkud si jej vypůjčil Kaspar von Niedbruck a po jeho smrti zůstal ve Vídni.

Literatura: KERNBACH, A. Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví přemyslovského období. Brno 2010, zejm. s. 71–73, 240–244; GRAUS, F. Necrologium Bohemicum – martyrologium Pragense a stopy nekosmovského pojetí českých dějin. Československý časopis historický 15, 1967, s. 789–810.

Autor hesla: Michal.dragoun