Antikvariát

Z Encyklopedie knihy

Antikvariát (z lat. antiquarius librarius = opisovač literárních rukopisů; angl. second-hand bookshop, fr. librairie d’occasions, něm. Antiquariat) obchod se starými a mladšími rukopisy, prvotisky, starými tisky, mapami, atlasy a uměleckou grafikou. Vedle tohoto specifického sortimentu se antikvariát specializuje též na obchod s ostatními použitými knihami (prodávanými za sníženou cenu) i s knihami nepoužitými (pocházejícími z nerozprodaného nákladu). Prodej je realizován buď pultovou formou, anebo prostřednictvím aukce.

Počátky antikvariátu spadají již do 14. století, kdy se prodejem antických a raně středověkých rukopisů přiživovali profesionální písaři. Od 16. století je antikvární činnost spjata se zušlechťováním soukromých sbírek antického umění a starožitností čili antikvárií (lat. antiquus = starý, starobylý). Známým antikvářem pracujícím pro Rudolfa II. byl Ottavio Strada st. Antikvární produkce tvořila vždy podstatnou část nabídky takřka všech knihkupců (v Českých zemích jim toto zaměření povoloval již řád pro knihkupce z roku 1772). K zakladatelům specializovaného a moderně organizovaného antikvariátu patří Angličané James Lackington (1746-1815) a Henry Bohn (1796-1884) a Francouz Antoine Augustin Renouard (1765-1853), který první velkou firmu tohoto druhu založil 1792 v Paříži. Významnou osobností antikvářské profese se stal Jacques Charles Brunet (1780-1876), pařížský knihkupec a bibliofil, autor rozsáhlého osmisvazkového díla Manuel de libraire et de l’amateur de livres (poprvé Paris 1810, pak časté přetisky, např. Berlin 1922). Novodobý typ antikvariátu do Čech uvedl v 80. letech 18. století pražský knihkupec a nakladatel Wolfgang Kristián Gerle. Obchod se staršími knihami vzrostl o desetiletí později následkem rušení klášterních knihoven. Mezi 1791-1796 se jím zabývala také Česká expedice Václava Matěje Krameria.


Lit.: BARBER, G.-FABIAN, B. (edd.): Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert. The Book and the book trade in eighteenth-century Europe. Fünftes Wolfenbütteler Symposium vom 1. bis 3. November 1977. Hamburg 1981; NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927; VIDMANOVÁ, St.: Pražští knihkupci a nakladatelé v druhé polovině 18. století. Vědecké informace ZK ČSAV 3, 1975, s. 43-53; VOLF, J.: Poznámky k našim antikvárním katalogům. Časopis československých knihovníků 16, 1937, s. 55-56; VOLF, J.: Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století. Časopis Národního muzea 99, 1925, s. 22-39, 154-167, 232-242; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975; WIDMANN, H.-KLIEMANN, H.-WENDT, B.: Der deutsche Buchhandel in Urkunden und Quellen. Bd. 1-2. Hamburg 1963-1965.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.