Antonín Jan Prezkius

Z Encyklopedie knihy

Antonín Jan Prezkius (též Prayz, Preysz, zemř. 1787-1790) roku 1739 samostatný tiskař v Praze. Jeho jméno je tu spjato s vydáním nejstarší francouzskojazyčné publikace o sv. Janu Nepomuckém Nouveau receüil de prieres devotes (Praha 1739). Během let 1742-1743 byl Preiss faktorem brněnské firmy dědiců Jakuba Maxmiliána Svobody. V roce 1743 odešel z Brna do Znojma. Zde se téhož roku oženil s Terezií (nikoli Klárou), dcerou Jana Václava Svobody. Tímto aktem na Preisse přešla tiskárna znojemské větve Svobodových. Samostatnou činnost zde vyvíjel v letech 1743-1787. Tiskl německou a latinskou náboženskou a nábožensky vzdělavatelskou literaturu, na níž v říjnu 1745 obdržel privilegium císařovny Marie Terezie (další výsady následovaly 1756 a 1767). Jazykově české tituly tohoto charakteru byly početně v menšině. Čeština však přicházela jako monopolní jazyk kramářských písní.

Po Preissově smrti tiskárna připadla vdově Terezii Preissové (rozené Svobodové). Z její éry známe pravděpodobně jen náboženskou knížku Zikmunda Launka Das ganze Christenthum in sieben Fragen (Znojmo 1790), jejíž impresum zní „gedruckt bei Theresia Preißinn, Wittwe Buchdruckerin 1790“. Dcera Klára Preissová se zřejmě 1796 provdala za Václava Slavíka. Ten se tak stal majitelem tiskárny, kterou však 1804 prodal Ondřeji Leopoldovi, synovi brněnského tiskaře Jana Silvestra Siedlera.


Lit.: BERÁNEK, K.: Tiskařská privilegia České dvorské kanceláře v Státním ústředním archivu v Praze. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 12-13. Praha 1977-1978, s. 69-104; ČERNÝ, J.: K počátkům tisku znojemského kalendáře. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1996 (red. V. Pumprla). Brno 1997, s. 56-61; PODLAHA, Ant.: Nejstarší francouzská knížka o sv. Janu Nepomuckém. Časopis katolického duchovenstva 42 (67), 1901, s. 510; VOLF, J.: K dějinám knihtisku v Louce a ve Znojmě. Od Horácka k Podyjí 2, 1924-1925, s. 49-52, 65-67, 100-103, 106-108, 113-119, 145-149.

Lex.: CHYBA 211 (Preiss), 253 (Slavík) a 572 (Preiss); PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 198 (Preiss).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.