Antonín Josef Schindler

Z Encyklopedie knihy

Antonín Josef Schindler olomoucký kreslíř a mědirytec, o jehož eventuálním příbuzenském svazku s tiskařem Janem Václavem Schindlerem st. není prozatím nic známo. Roku 1722 se oženil s dcerou Jana Kryštofa Laidiga ml. Ilustrační tvorbou se počal zabývat asi o dvě léta později. Své ilustrace značil vesměs „A. I. Schindler sc. Ol.“. Některé realizoval dle vlastních předloh, u většiny však zmínka o kreslíři chybí. Jak prozrazuje poznámka na jedné pozdní práci z roku 1740, byl aktivní i vydavatelsky.

Ilustrace otiskovaly olomoucké a zřídka i opavské a brněnské tiskárny: Bohumír Hynek Josef Bílovský Coelum vivum (Opava 1724, frontispis s umučením sv. Jana Sarkandra „Ant. Jos. Schindler, deli. et scul. Olo.“), Genuina facti & juris species (Brno 1724, mapa území u Dolan), Martin von Cochem Velká štěpná zahrada (Brno 1726-1727, náboženské ilustrace), Franciscus Christen Ethica theologico-polemica (Olomouc 1727, celostranný erb Lichtenštejnů), Svatý Vincentius Ferrerius, řádu kazatelského vyznavač (Litoměřice 1728, frontispis s titulní postavou), Das Liecht von dem Liecht (Olomouc 1729, frontispis se sv. Lucií), Lucianus Montifontanus (?) Kurtzer Ausßzug des Leben, Wandel, Marter- und Todt wie auch Wunderwercken des seeligen P. Fidelis Capucini von Sigmaringen (Olomouc 1729, frontispis s titulní postavou), Maximilianus Sigel Instructor novitiorum et novitius instruendus (Olomouc 1729, frontispis náboženského rázu), Otto Jindřich Suchánek Nova columba noemitica portans ramum olivae virentibus foliis optatae pacis (Olomouc 1736, celostranný erb Rottalů), Jan Holomčík Aquila grandis magnarum alarum praevolans (Olomouc 1737, ilustrace za titulním listem), Beschreibung desz solennen Einzugs, welchen … Jacobus Ernestus … Bischoff zu Ollmütz … zu Liechtenstein Graf … gehalten haben (Olomouc 1740, tři ilustrace slavnostního průvodu „Antonius Jos. Schindler del. et excud. Olom.“), Pastor lapis Israel ,,, in almae cathedralis Olomucenae pastoribus Liechtensteinianae prosapiae lapidibus (Olomouc 1740, frontispis s portrétem biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna).


Lit.: VORLOVÁ, Zd.: Příspěvek k dějinám olomouckého knihtisku v letech 1718-1758. (Městská tiskárna v Olomouci a činnost tiskaře Františka Antonína Hirnla). In: Knihovna. Vědecko-teoretický sborník 1962. Praha 1962, s. 79-135.

Lex.: DLABAČ 3. 43 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 17. 207 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; SCHRAM, W.: "Verzeichnis der mährischen Kupferstecher aus der Zeit vom Jahre 1480 bis zur Gegenwart. Brno 1894, s. 31-32; THIEME-BECKER 30. 74 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 423. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.