Anton Birkhard

Z Encyklopedie knihy

Anton Birkhard (též Birckhart, AB, 1677?-1748?) mědirytec narozený v Augsburku, žák norimberského grafika Karla Gustava Amlinga (1651-1702). Krátce tvořil v Mnichově a ve Vídni a od roku 1711 v Praze, kde se o rok později oženil a kde také zemřel. Byl nejplodnějším ilustrátorem barokních Čech první poloviny 18. století. Často spolupracoval s Petrem Janem BrandlemJohannem Jakobem Braunem, Samuelem Havlem, Janem Hieblem, Václavem Vavřincem Reinerem a dalšími kreslíři a malíři. Z mimopražských tiskáren udržoval dobré kontakty na královéhradeckou dílnu Václava Jana Tibelliho. Dlabač shromáždil přes 240 položek jeho volné grafiky a knižních ilustrací.

Birkhardova rytina lázní v Kuksu (Praha 1718). Kirchmeyer von Reichwitz, Karl Valentin: Uralter Kukus-Brunn (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Wolfgang Wickhart 1718). Frontispis. Antikvariát Meissner (Praha).

Umělcovu příslušnost ke šporkovskému uměleckému okruhu navenek dokládají veduty Kuksu a okolí i mědirytové erby a portréty vůdčí osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka, např. Michel Mauduit Wiederlegung der Atheisten, Deisten und neuen Zweyffler (Praha 1712), Louis Isaac de Saci le Maistre Die Psalmen Davids (Praha 1713) a Die Epistel S. Pauli an die Römer (Praha 1720), Yves de Paris Die Tugendschule der Christen (Praha 1715 a 1720), Courbon Bewehrte Hülffs-Mittel, umb sich durch solche die Stete … vor Augen zu stellen (Praha 1716), Nicolas Louis de Tourneau Das christliche Jahr (první vydání Würzburg 1716-1718 a pak Praha 1724), Karl Valentin Kirchmeyer von Reichwitz Uralter Kukus-Brunn (Praha 1718, frontispis signován jen „A.B. sc.“), Jan Josef Božan Slavíček rajský (Hradec Králové 1719), Christliche Kinderlehr oder Das heilige Vatter Unser (Praha 1720 a 1721), Vejtah učení křesťanského (Praha 1720 a 1721), Geistliche Betrachtungen, wie man Gott dienen … bemühen soll (Praha 1722 a Hradec Králové 1724) a další. Většina těchto tisků vyšla z pražské Tiskárny arcibiskupské.

K nejkvalitnějším ilustracím náboženského rázu patří kupříkladu devět rytin dle předloh Václava Jindřicha Noseckého v později často přetiskované příručce Agenda seu Rituale Olomucense (Olomouc 1723, Hradec Králové 1745 aj.). Deset výjevů ze života sv. Jana Sarkadra realizoval pro dílo Oslava Marchionatus Moraviae flumen in tot rivos, … Gloriosae mortis … Joannis Sarcandri od Jakuba Felixe Jana Pachera (Brno 1728 a Jindřichův Hradec 1740?, předloha k frontispisu druhého vydání je prací Karla Františka A. Töppera). Umělecky významné jsou též čtyři rozkládací rytiny dle kreseb Jana Ezechiela Vodňanského v publikaci Ferdinanda hraběte z Khünburku [nebo Kaspara Pfligera?] Agnus Dei … in lucem editus … Gloria & honore in splendoribus sanctorum coronatus S. Joannes Nepomucenus (Praha 1729) i v její české verzi Agnus Dei … na světlo daný … slávou a ctí v stkvělostech svatých korunovaný svatý Jan Nepomucký (Praha 1729). V profánní ilustraci zaujímají čelné místo dva portrétní cykly. První cyklus, čítající 57 podobizen českých panovníků od praotce Čecha až po císaře Karla VI., vznikl pro nové vydání jedné z částí Miscellaneí Bohuslava Balbína Historia de ducibus ac regibus Bohemiae (Praha 1735). Předlohou zde bylo Solimanovo album Elogia ducum Boemis (Praha 1629). Druhý cyklus byl objednán do univerzitní dizertace Timothea Rajského Periodus historica ab Octaviano Augusto usque ad Diocletianum et Maximianum (Praha 1736). Vedle frontispisu rytého dle Reinera obsahuje 46 portrétů římských vládců bez uvedení kreslíře. Univerzitní dizertace Jana Bleiweise Gloriosissimi … gestis … Lotharingorum gentis (Praha 1738) má krom frontispisu osm celostranných emblematických a matematicko-astronomických ilustrací. Na svou dobu je v Čechách jistě pozoruhodné „Delineatio machinae electricae Musaeo mathematico S. J. Pragae ad S. Clementem“, zařazené do pojednání Tentamen physico-experimentale Josefa Pohla (Praha 1747).

Lehrův pohled na Bezděz (Praha 1743). Proche, Veremundus: Historische Beschreibung des marianischen Bergs Bezdiez (Praha, Jan Julius Jeřábek 1743). Tabule za pag. 22 signovaná vlevo dole kreslířem Lehrem a vpravo dole rytcem Antonínem Birkhardem. Antikvariát Meissner (Praha).

Těžiště Birkhardovy ilustrační tvorby spočívá však v realizaci samostatných frontispisů, erbů a znaků, např. Vít Scheffer Biblia immaculata (Praha 1711-1722, celostranný mědiryt dle Šebestiána Zeillera), Aquila Austriaca ad solem (Praha 1712, frontispis dle Hiebla), Jan Arnošt Hein Compendium ad zoesium in libros & titulos Pandectarum quadripartitum (Praha 1712, portrét Jana Josefa hraběte z Vrtby), Bernard Pannagl Metamorphosis metamorphoseos sive Transmutatio profanarum fictionum Ovidii (Praha 1712, frontispis a portrét sv. Josefa dle Karla Kulíka), Jan Seidel Princeps theologorum theologus doctor angelicus … D. Joannes Evangelista elogiis, symbolis, lemmatis … illustratus (Praha 1717, frontispis s ústřední postavou světce dle Karla Škréty), Josef Leopold Kyrbes Theatrum gloriae & honoris oder Schaubühn der Glory und Ehre … Joanne Sarcandro (Praha 1720, mučení sv. Jana Sarkandra dle M. Noseckého), Karel Maget Jedenáctero snopů Jozefovi se klanějících (Praha 1720 sv. Josef s Ježíškem dle Brauna), Florian Weidinger Der Fisch in seinem Wasser (Praha 1720, erb Bechyňů z Lažan na rubu titulního listu), Caesar Baronius Compendium annalium ecclesiasticorum (Praha 1721-1730, portrét autora dle Hiebla), Prokop Frischmann Quaestiones selectiores de actibus humanis (Praha 1722, erb rodu Černínů dle Brandla), Fons inexhaustus immortalis gloriae publicae salutis Augustarum virtutum (Praha? 1723, frontispis dle Hiebla), Prokop Frischmann Quaestionum theologicarum de virtutibus, vitiis & peccatis (Praha 1724, znak opata Alexandra Benedikta Gurovského z Gurova dle Brandla), Josephus Piczonn Glorreicher Tauben-Schwung ausß dem gefährlichen Welt-Meer in die geistliche Archen der hochlöblichen Gesellschafft S. Ursulae … angestellet (Praha 1726, znak hrabat Příchovských z Příchovic), Geminata laetitia in corona anni exorta (Praha 1727, postavy sv. Aloise Gonzagy a St. Kostky), Jan Jakub Geelhausen Dissertatio inauguralis medica de affectibus articularibus arthritico-podagricis (Praha 1727, znak kardinála Wolfganga Schrattenbacha), Eugen Worel Nemesis ecclesiastica in sacris canonici juris sanctionibus expressa (Praha 1727, frontispis se sv. Karlem Boromejským, v některých exemplářích znak cisterciáckého opata Rogeria), Tadeáš Jan František Schwaiger Selectarum quaestionum analecta ad librum I. Decretalium Gregorii IX. (Praha 1728, portrét arcibiskupa Ferdinanda hraběte z Khünburku), Václav Xaver Neumann z Puchholce Disputatio juridico-canonica de juribus capitulorum (Praha 1729, celostranný mědiryt), Bernard Pannagl Musa Panagaea, diversa cum thematum, tum carminum genera pererrans (Praha 1729?, frontispis se sv. Janem Nepomuckým), Tadeáš Jan František Schwaiger Selectarum quaestionum analecta ad librum IV. Decretalium Gregorii IX. (Praha 1730, sv. Jan Nepomucký zpovídá královnu), Vzáctnost a vážnost oudolí ročovského (Praha 1731, Panna Marie Ročovská), Regina caeli corona gloriae & majestatis super creaturam universam … celeberrima de Monte Sancto … thaumatum atlante (Praha 1732, rozkládací frontispis s Pannou Marií Svatohorskou a vedutou Svaté Hory dle Františka Antonína Müllera), Charles Louis Hugo Exhomologesis Norbertina, sive Tractatus de poenitentia vita (Praha 1732, frontispis dle Františka Kristiána Ezechiela Noseckého), Tadeáš Jan František Schwaiger Selectarum quaestionum encyclicae ad libri III. Decretalium Gregorii IX. (Praha 1732, portrét Jana Fricka), Žalmy korunovaného proroka Davida (Praha 1736, král David), Henricus Petrus Broichausen Dissertatio juridica de jure primariarum precum (Praha 1739, portrét Jindřicha Josefa hraběte Auersperga dle Reinera), Franciscus Ferdinandus Schwarz de Lauro Arma et defensiones reorum conventorum seu Tractatus juridicus de exceptionibus in genere et specie (Praha 1741, portrét Filipa Josefa hraběte Kinského), Romualdus Krátká obsaha na … reguli a život třetího řádu kajících od svatého serafinského Otce Františka (Hradec Králové 1742, v některých exemplářích sv. František Serafinský, v jiných přivazovány i frontispisy ryté Janem Františkem Fischerem a Markem Stelzelem), Krátký vejtah života a zázrakův jednoho blahoslaveného františkána … Benedikta a S. Philadelphio (Praha 1743, frontispis s ústřední postavou světce), Matthaeus Weinacht Anima immortalis in corpore mortali (Praha 1744, frontispis dle Josefa Hagera), Matthaeus Weinacht Optima male partorum restitutio in decesionibus practicis quaestionum moralium (Praha 1745, frontispis), Kurtzer Verfasß desß wunderbahrlichen Lebens der heiligen Jungfrauen Catharinae von Ricci (Praha 1747, frontispis s ústřední postavou světice).

Frontispis s modlící se sv. Ludmilou a sv. Václavem, zařazený dle Knihopisu do knihy Zachariáše Augustina Kletzara Ingeneus adolescens, svedený mládenec svatý Vít (Praha 1677, signováno „Birckhart sc. Prag.“), byl vzhledem k letopočtu vydání a signatuře umělce, který se toho roku teprve narodil, přivázán až dodatečně. Taktéž frontispis předvádějící sv. Dominika à Jesu Maria, rytý dle obrazu Antonína Brandla, se v publikaci Antonína Solnaře Vítězná Debora … totižto Maria Panna velikomocná (Praha 1762) ocitl posmrtně.

Birkhardův syn Karel Birkhard (též Carlomanus B., Karloman B., 1721?-1749?) získal základy řemesla u svého otce. V Praze, kde se narodil a zemřel, vystudoval filozofickou fakultu a vstoupil do břevnovského kláštera. Je znám jako rytec drobné devoční grafiky (zvláště mariánských obrázků). Ve sféře knižní ilustrace, pokud dle Dlabačovy evidence víme, působil jen jednou, a to jako rytec pěti topografických námětů dle předloh Jana Jiřího Lehra. Rytiny, signované pouze „Birckhart sc. Pragae“ a jen v jednom případě „C. Birckhart sc.“, jsou v Historische Beschreibung des marianischen Bergs Bezdiez od benediktinského převora a místopisce Veremunda Procheho (Praha 1743).Lit.: BACK, E.: Vom Grafen Sporck. Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus a. E. III. Folge. Gablonz a. N. 1937; BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; NOVOTNÝ, A.: Grafické pohledy Prahy 1493-1850. Zmizelá Praha 6. Sv. 1-2. Praha 1945; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501-1800. Sv. 1-12. Olomouc 1974-1979; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 1. 152-178 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 71 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 1. 527-528 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 4. 50 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 67. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.