Arcibiskupská tiskárna – Bratislava

Z Encyklopedie knihy

Arcibiskupská tiskárna – Bratislava institucionální tiskárna v majetku ostřihomského arcibiskupa Františka Forgáče (též Forgách, ca 1560-1615). Byla založena jako protiváha ostatním slovenským nekatolicky orientovaným dílnám převáženým často z místa na místo. Spravovali ji bratislavští jezuité, jejichž činnost je knižní produkcí doložena v letech 1609-1631 a 1647-1652 (v této etapě impresa značena jako jezuitské Collegium). Po dobu 1621-1623 v ní byl zaměstnán jako tiskař Vídeňan Michael Rickhes (též Rickes, Rictius, Rikes, činný jako pomocník 1619 u Matthäuse Formicy a samostatný tiskař ve Vídni 1628-1635). Během 1647-1648 zde jako faktor sloužil Zachariáš Dominik Aksamítek z Kronenfeldu, který tutéž profesi vykonával již 1642 v pražské Tiskárně arcibiskupské. Roku 1644 byla část bratislavské Tiskárny, obsahující převážně materiál získaný koupí od dědiců vídeňského tiskaře Lörince Ferenczffyho (zemř. 1640), přenesena do nově vznikající trnavské Tiskárny jezuitské. Tím byla její činnost citelně ohrožena a po roce 1663 zanikla úplně. Zůstalo po ní mimo jiné několik desítek původních publikací ostřihomského kardinála Petera Pázmányho, např. Egy kereztien predikatoltul (Bratislava 1609), i jeho překladů, např. Thomas a Kempis Christus követésérvel (Bratislava 1648).


Lit.: VALACH, J.: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin 1987.

Lex.: CHYBA 277 a 282 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; LANG, H. W.: Die Buchdrucker des 15. bis 17. Jahrhunderts in Österreich. Baden-Baden 1972 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 42), s. 59-60; MINÁČ (red.) 2. 108 (Forgáč).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.