Arnao Guillén de Brocar

Z Encyklopedie knihy

Arnao Guillén de Brocar (zemř. 1519?) jeden z nejvýznamnějších tiskařů renesanční epochy ve Španělsku. Svou dráhu započal jako zakladatel knihtisku v Pamploně. Za první práci se pokládá Manuale Pampilonense (Pamplona 1490). Zde tiskl jen do roku 1501, pak pracoval ve městě Logroño (1502-1517). Již od 1511 je však doložena činnost jeho paralelní dílny v Alcalá de Henares, kde se trvale usadil. Učenci zdejší univerzity zpracovali vůbec první text biblické polygloty, který autoritou zaštítil kardinál Franciscus Ximenes. Šest vzorně tištěných svazků, dnes zkráceně nazývaných Polyglota komplutenská dle latinského názvu místa vydání (Complutum), vyšlo pod názvem Biblia polyglotta, hebraice, chaldaice, graece et latine, … In Complutensi universitate … industria (Alcalá de Henares 1514-1517). Náklad nepřesáhl pouhých 600 exemplářů. Do prodeje se však dostal až roku 1522 po překonání cenzurního řízení u papeže Lva X. Další Brocarovy tiskařské aktivity jsou též vázány na filiálky ve Valladolidu (1514-1519) a Toledu (1518-1519). Císař Karel I. ho jmenoval královským tiskařem. Po Brocarově smrti spravovala tiskárnu v Alcalá ovdovělá manželka a od 1538 syn Juan Brocar (zemř. 1552).


Lit.: BOHIGAS, P.: El libro español (ensayo historico). Barcelona 1962; SCHULTE, H. F.: The Spanish press, 1470-1966. Print, power and politics. Urbana 1968.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 322.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.