Aukce

Z Encyklopedie knihy

Aukční katalog Jana Elzeviera s prosvítající sazbou (Leyden 1659). Elzevier, Jan: Variorum & rariorum … librorum … officinae Johannis Elsevirii, … quorum auctio habebitur 1659 stylo novo (Leyden, Jan Elzevier 1659). Titulní strana katalogu s tiskařovým signetem a prosvítajícím rejstříkem (na líci listu je viditelná sazba z rubové strany). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ER XIII 38/2.

Aukce (z lat. augere = množit, dražit, angl. sale by auction, fr. vente aux enchères, něm. Auktion) forma veřejného prodeje antikvárního sortimentu a jiných uměleckých předmětů. Vůbec první aukční prodej knižního zboží zahájili Louis Elzevier st. v Leidenu roku 1604, Christian Kirchner (1652-1683) v Lipsku 1670 a William Cooper v Londýně 1676. Zde také později vznikly dodnes fungující aukční síně světové prestiže (Sotheby’s 1744 a Bernard Quaritch 1847). Anglie mimo to jako jediná evropská země praktikovala možná již od 17. století zvláštní typ dražeb nakladatelské produkce. Tyto trade sales splynuly v 70. letech 18. století s běžnými aukcemi.

K aukcím se vyhotovovaly podrobné katalogy dražených děl. Každá položka byla opatřena prodejní cenou, která se při prvním vyvolání zpravidla snížila a v průběhu dražení dle zájmu publika opět narůstala (jak ustanovoval v Českých zemích řád pro knihkupce z roku 1772, prodejní ceny nestanovovali ovšem knihkupci, nýbrž nezávislí a k tomu určení soudní znalci). Katalogy představují cenný studijní materiál k dějinám knižního obchodu (provenience) a mnohdy jsou jedinými doklady o existenci dnes již ztracených děl. Nejstarší zachované katalogy pocházejí z Nizozemí 1616, Anglie 1686 a Francie 1699.

Do Čech uváděli akční prodej od roku 1784 pražští knihkupci a nakladatelé Wolfgang Kristián Gerle a Ondřej Gerle. Také oni vydávali podrobné měsíční katalogy draženého zboží, jehož objem se neustále zvětšoval (11. seznam pro aukci 28. března 1785 obsahuje položky č. 6642-7229). Nepravidelné dražby duplikátních exemplářů v téže době konala také Univerzitní knihovna v Praze (poprvé 1789). Obchod se staršími knihami vzrostl v 90. letech 18. století následkem rušení klášterních knihoven. Mezi 1791-1796 se jím zabývala také Česká expedice Václava Matěje Krameria.

Zřejmě nejdražší prodej knihy všech dob realizovala londýnská Sotheby’s roku 1983, když rukopisný evangeliář saxonského vévody Henryho the Lion z 12. století vydražila za 8,14 milionů liber. Pro ilustraci uvádíme několik finálních cen dosažených světovými aukčními domy v posledních letech: mnichovská síň Hartung-Hartung vydražila roku 1999 jeden list z Bible „B 36“ (Bamberg? ca 1458/59-1460) za 32.000 marek (lze srovnat se starší takřečenou Gutenbergovou biblí „B 42“, jejíž tři papírové exempláře byly 1978 draženy v New Yorku, a to první za 2,4 milionu dolarů pro University of Texas, druhý za 1,8 milionu dolarů pro Gutenbergovo muzeum v Mohuči a třetí za 2,2 milionu dolarů pro Württembergische Landesbibliothek Stuttgart). Pobočka Christie’s v New Yorku prodala v roce 2000 čtyřsvazkové dílo Johna Jamesa Audubona The birds of America (London 1827-1838) za 8.800.000 dolarů, vídeňská firma Dorotheum získala roku 2000 za Pfinzingův Theuerdank (Nürnberg 1517) 550.000 šilinků atp. Bližší charakteristiku angloamerického aukčního trhu poskytuje ročně vydávaný svodný katalog Book-Prices Current (poprvé London 1888), v německy mluvících zemích vychází analogicky koncipovaný Jahrbuch der Bücherpreise (poprvé Leipzig 1907). Přehled o prodeji grafiky lze získat mimo jiné z obsáhlých ilustrovaných soupisů aukčních výsledků od E. Mayera Annuaire international des ventes: estampes, dessins, aquarelles, peintures, schulptures (poprvé Paris 1962).


Lit.: BARBER, G.-FABIAN, B. (edd.): Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert. The Book and the book trade in eighteenth-century Europe. Fünftes Wolfenbütteler Symposium vom 1. bis 3. November 1977. Hamburg 1981; GEBAUER, H. D.: Bücherauktionen in Deutschland im 17. Jahrhundert. Bonn 1981; HEJNOVÁ, M.: K možnostem využití aukčních katalogů jako pramene k dějinám knižní kultury. Documenta Pragensia 10/2, 1990, s. 521-527; NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927; PUDIL, A.: Aukce starých českých knih v XVIII. století. Typografia 33, 1926, s. 151-153; ROSENFELD, H.: Bücherpreis, Antiquariatspreis und Einbandpreis im 16. und 17. Jahrhundert. Gutenberg-Jahrbuch 1958, s. 358-363; SZAFRAN, P.: Gdańscy organizatorzy aukcji książkowych w XVII i XVIII wieku oraz przepisy normujące przebieg aukcji. Libri Gedanenses 4-5, 1970-1971, s. 119-129; VIDMANOVÁ, St.: Pražští knihkupci a nakladatelé v druhé polovině 18. století. Vědecké informace ZK ČSAV 3, 1975, s. 43-53; VOLF, J.: Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848. Praha 1931; VOLF, J.: Veřejné dražby knih v Praze ku konci 18. století. Česká osvěta 8, 1912, s. 98-101 a 9, 1913, s. 6-9; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975; WIDMANN, H.-KLIEMANN, H.-WENDT, B.: Der deutsche Buchhandel in Urkunden und Quellen. Bd. 1-2. Hamburg 1963-1965.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.