Autorské právo

Z Encyklopedie knihy

Autorské právo (angl. copyright, fr. droit d’auteur, něm. Urheberrecht) odvětví civilního práva upravující soukromé a majetkové výhody, které plynou z literární, vědecké a umělecké činnosti. Nejstarší forma právní úpravy bezprostředně nesouvisela se zavedením knihtisku, nýbrž až s mladšími privilegii, která po panovníkovi žádali více tiskaři a nakladatelé nežli autoři literárních děl nebo ilustrátoři. Privilegia však poskytovala jen výhody obchodního rázu a na docenění individuální tvůrčí činnosti, jak ji prosazovalo renesanční a humanistické myšlení 16. století, praktický vliv neměla. První zákonné normy týkající se autorské ochrany přineslo teprve 18. století (Anglie 1709, Francie 1777, Německo 1791). Normy vydatně těžící z přirozenoprávní nauky filozofa Johna Locka reagovaly na překotný nárůst knihtisku a jiných rozmnožovacích technik. Tvořící se právní vědomí však kontraproduktivně deformovala merkantilistická politika soudobých evropských vlád tím, že patisk schvalovala anebo alespoň tolerovala. Novodobé pojetí neztotožňovalo autorské právo s hmotným vlastnictvím, nýbrž se zvláštním osobním právem, které mělo zajistit jak duchovní, tak materiální zájmy spisovatele, výtvarníka, hudebníka, dramatika a v 90. letech i fotografa (Prusko roku 1837, Rakousko 1846 a 1895, Německo 1870 a 1876, Uhry 1884). Ochrana zájmů platila pro jednotlivé obory lidské činnosti různě, nejdéle však 30 let od smrti původce. Národní kodifikace byly sjednoceny mezinárodní úmluvou na ochranu literárních a uměleckých děl v Bernu 1886. Spojené státy americké úmluvu akceptovaly 1909, odkdy také platí nadnárodní registrace autorských a nakladatelských práv formou copyrightu. Samostatné Československo autorský zákon přijalo 1926 (ochranná lhůta zde byla prodloužena na 50 let).


Lit.: BAPPERT, W.: Wege zur Urheberrecht. Frankfurt/M. 1962; BOWKER, R. R.: Copyright, its history and law. Boston-New York 1912; GIESEKE, L.: Vom Privileg zum Urheberrecht. Die Entwicklung des Urheberrechts in Deutschland bis 1845. Göttingen 1995; GREG, W. W.: Entrance, licence and publication. The Library 25, 1944, s. 1-22; KADLEC, K.: Počátky práva autorského. Časopis Českého muzea 67, 1893, s. 105-132, 341-380, 560-1-587; NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927; POLLARD, A. W.: Some notes on the history of copyright in England, 1662-1774. The Library 4, 1923, s. 97-114; URFUS V.: Počátky novodobého autorského práva. Documenta Pragensia 10/2, 1990, s. 335-343.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.