Baltasar van Westerhout

Z Encyklopedie knihy

Baltasar van Westerhout (též BvW, Bal.v.w, Balt.v.West., Westerhaut, 1656-1728) mědirytec z Antverp usazený od roku 1683 v Praze, kde také zemřel. Vytvořil množství grafických ohlášek k pražským univerzitním dizertacím. Ilustrace náboženského obsahu (zejména frontispisy) dodával Kateřině Černochové, Janu Karlu Jeřábkovi, Tiskárně arcibiskupské a Tiskárně jezuitské.

Jde o následující díla: Jan Kryštof Schambogen Ars longa, vita brevis seu Centum quaestiones juris (Praha 1684, znak würzburského biskupa Johanna Godefrida), Jan Norbert Zatočil z Löwenbruku Leto- a dennopis, to jest Celého královského Starého a Nového Měst pražských … obležení švejdského … vypsání (Praha 1685, mědiryt s obléháním Prahy Švédy a znak Prahy, vše převzato i do druhého a třetího vydání 1703), Didacus a Can-Vero Orpheus sacer, divini officii imitans matutinum (Praha 1686, veduty Vídně a Budapešti), Jan Ignác Dlouhoveský Strom života uprostřed ráje Českého království (Praha 1690, frontispis s krucifixem), Krátký vejtah života a zázrakův … s. Jana Kapistrána a s. Paškála Bajlona (Praha 1691, dvě přílohy s titulními postavami světců dle Onghersovy předlohy převzaté též do pražské německé verze Kurtzer Auszzug desz Lebens und Wunderthaten … S. Joannis Capistrani und S. Paschalis Baylon z roku 1691), Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi Annus Marianus per XII. mensium signa, zodiaco coelesti conformatus (Praha 1691, rozkládací frontispis se Zvěstováním Panně Marii dle předlohy Francesca Marchettiho), Jan František Beckovský Apoštol Páně svatý Judas Thadeáš (Praha 1693, frontispis s titulní postavou dle Onghersovy předlohy), Václav Karel Holan Rovenský Capella regia musicalis (Praha 1693-1694, obraz Panny Marie Karmelitánské), Jan František Beckovský Studnice vod živých (Praha 1694, frontispis s ženou u studny a pravděpodobně i šest dalších ilustrací). Podle Heinschovy předlohy vznikl Schambogenův portrét pro jeho učebnici Praelectiones publicae in d. Justiniani Institutionum juris (Praha 1696). Portrét byl přebíraný do dalších vydání a jiných Schambogenových právnických příruček, např. Commentarium seu Lectiones publicae in d. Gregorii IX. Decretalium libros (Praha 1699), Praelectiones publicae in d. Justiniani Institutionum juris (Praha 1702, 1706 a 1727).

Westerhoutův frontispis pro Caussinův Dvůr (Praha 1700). Caussin, Nicolas: Dvůr svatý aneb Křesťanská naučení (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jan František Starck 1700). Frontispis ilustrující zároveň počátek knihy (urozený pár přijímá svátost manželskou). Signováno vpravo dole „Bal: v. W. Scul:“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 134.

Z dalších povědomých knižních ilustrací jmenujeme: Modestus a Sancto Joanne Evangelista Index divinitatis d. Thomas Aquinas quintus ecclesiae doctor oratione panegyrica (Praha 1697, erb arcibiskupa Jana Josefa Breünera), Václav Pankrác Vích O nejsvětější Nového zákona oběti mše svaté (Praha 1699-1701?, frontispis s vyhnáním z ráje), Nicolas Caussin Dvůr svatý aneb Křesťanská naučení (Praha 1700, před oběma díly frontispisy s námětem svátosti manželské), Jan Florián Hammerschmid Gloria et majestas sacro-sanctae … wissehradensis ecclesiae ss. apostolorum Petri et Pauli (Praha 1700, dle předlohy Pavla Ignáce Bayera frontispis s vyšehradským kostelem, který byl převzat i do komprimované české verze Krátký vejtah slávy svato-svatého královského a vejhradního kostela vyšehradského svatých apoštolův Petra a Pavla z roku 1700), Kajetán Vicich Libri XII. Jesseidos hoc est Admiranda SS. Matris Dei ex regina stirpe Jesse oriundae (Praha 1700, rozkládací frontispis s oltářem Nanebevzetí Panny Marie dle předlohy Jana Jakuba Thummera), Matěj Tanner Die Gesellschafft Jesu der Aposteln Nachfolgerin (Praha 1701, dle kreseb Jana Jiřího Heinsche spolupráce na cyklu portrétů slavných jezuitů), Die von der heiligen seraphischen Jungfrau und Mutter Theresia von Jesu uber das Vatter Unser gemachte Betrachtungen (Praha 1707, erb hrabat Kinských), Woltherus Schopen Fluxus & refluxus (Praha 1707, frontispis se sv. Tomášem Akvinským v oblacích nad mořem s lodí), Josef I. Nové právo utrpné a hrdelní pro Království české, Margrabství moravské a Knížectví slezské (Praha 1708, frontispis s alegorií Spravedlnosti otištěný taktéž v pražské německé verzi Neue peinliche Hals-Gerichts-Ordnung vor das Königreich Böhaimb, Marggraffthumb Mähren und Hertzogthumb Schlesien z roku 1708) a František Wölker Theologicae epitomes analecta seu Quaestiones & resolutiones ex theologia scholastica selectae de fine ultimo hominis (Praha 1708, frontispis s vedutou třeboňského kláštera).

Dle kreseb Ondřeje Jahna a Jana Kryštofa Lišky vznikly ilustrace prvního, latinského vydání skvěle vypravených dějin cisterciáckého řádu Augustina Sartoria Cistercium bis tercium (Praha 1700). Pro druhé, německé vydání byla rytecká práce svěřena roku 1708 augsburskému umělci Jakobu Andreasu Fridrichovi st. V chronologickém pořadí dále následují publikace: František Noel Observationes mathematicae et physicae in India et China factae (Praha 1710, rozkládací „Mappa stellarum australium“), Ondřej Fromm Wiederkehrung zur catholischen Kirchen (Praha 1713, frontispis s portrétem autora), Jiří Jan Libertin Ehr-Freud- und Jubel-Fest, … in … Prag gehalten (Praha 1727, celostranná mědirytina náboženského rázu) a Christoph Pflaumer Zlatá neomylné římsko-katolické pravdy denice (Praha 1728, nesignovaný frontispis s Pannou Marií Jičínskou a Westerhoutem značený celostranný erb hraběte Františka Josefa Šlika).

Posmrtně se Westerhoutem ryté tiskové formy objevily ještě v knize Bonifáce Friče Vroucná pobožnost k velikýmu světa divotvorci, k s. Prokopu (Praha 1746, titulní mědiryt se sv. Prokopem vedoucím čerta na řetězu signován „B. v. W. sculp.“) a v anonymní publikaci Rod, život, smrt, svátost a památka … s. Lidmily (Praha 1764, frontispis s uškrcením světice podepsán „B. v. w. sc.“). Bratr Arnold van Westerhout (1651-1725) pracoval jako mědirytec také v Praze, ale ilustrování bohemikálních tisků se buď nevěnoval, anebo nám tyto aktivity prozatím unikají. Zhruba od roku 1700 až do konce života dlel v Římě.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; LAZAROVÁ, M.-LUKAS, J.: Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů. Sv. 1. Praha 2002; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 3. 359-368 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 24. 181-185 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 1. 1210, 2121 a 5. 1425; THIEME-BECKER 35. 446-447 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 697 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH (Niederl.) 2. 854-855.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.