Bible litoměřicko-třeboňská

Z Encyklopedie knihy

Označení této třísvazkové bible je odvozeno od místa současného uložení jednotlivých částí: první dva svazky se nacházejí ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích (fond Biskupské sbírky Litoměřice, sign. B I F 3/2, B I F 3/1, jde o deponát Biskupství litoměřického), poslední ve Státním oblastním archivu v Třeboni (fond Rukopisy Třeboň, sign. A 2).

Celý soubor vznikal podle kolofonů písaře Matěje z Prahy v letech 1411-1414 a jeho objednavatelem byl královský mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína a jeho manželka Anna z Frymburka (proto se rukopis také někdy označuje jako Bible Petra Zmrzlíka ze Svojšína). Další osudy prvních dvou svazků nejsou příliš jasné, pro litoměřickou biskupskou knihovnu je získal v 18. století tamní biskup a bibliofil Emanuel Arnošt z Valdštejna. Třetí díl byl v 16. století majetkem členů rodu Hozlauerů z Hozlau a jeho pozdějšími vlastníky byli Vratislavové z Mitrovic a Schwarzenberkové.

Bible litoměřicko-třeboňská obsahuje biblický text založený na první redakci staročeského biblického překladu, avšak opsaný z předlohy, která již byla na některých místech revidovaná. Kromě toho byl její text později upravován podle novějšího překladu druhé redakce, vzniklého kolem roku 1410. Text nenásleduje podle obvyklého pořádku biblických knih: v prvním svazku jsou zapsány Knihy Makabejské, sapienční, Skutky apoštolské, kanonické epištoly, evangelia a počátek Starého zákona (Genesis-Ruth), druhý obsahuje v obvyklém řazení text od Knih Královských po Tobiáše a v třetím jsou knihy od Judit po Žalmy, knihy proroků, Pavlovy listy a Apokalypsa. V druhém svazku je navíc za Tobiášem zapsán český překlad biblických prologů, výklad hebrejských biblických jmen, obsahy biblických kapitol a rejstřík epištolních i evangelijních perikop. Atypické uspořádání podle dosavadních názorů vzniklo opisováním předloh v pořadí, v němž je Matěj z Prahy dostával.

Rukopis je hojně zdoben figurálními iluminacemi, iniciálami i výzdobou bordur, na této výzdobě se přitom podílela řada iluminátorů rozdílné úrovně.

KYAS, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997, zejm. s. 57-64.

Autor hesla: Michal.dragoun