Bohumír Bernard Götz

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:41, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bohumír Bernard Götz (též Gottfried Bernhard Goetz či Göz, 1708-1774) malíř miniatur, kreslíř a mědirytec narozený na Velehradě a školený Františkem Řehořem Ignácem Ecksteinem v Brně. Od počátku 30. let se zdokonaloval u Johanna Georga Bergmüllera v Augsburku, kde také jako dvorní malíř a grafik Karla VII. strávil zbytek života. Roku 1733 (a jako vdovec znovu 1736) se v Augsburku oženil a založil nakladatelství, které později převzal jeho syn Franz Regis Götz (nar. 1737). Ve šlépějích Jakoba Christofa Le Blona experimentoval s vícebarevnou mezzotintou na bázi olejových barev, otiskovaných postupně z několika desek na papír, pergamen, anebo hedvábí. Za novou technologii byl odměněn císařovnou Marií Terezií.

Götzovy kresebné předlohy rytecky velmi často realizovali bratři Josef Sebastian a Johann Baptist Klauberové. Z 30. až 50. let známe kupříkladu několik společně vzniklých mezzotintových ohlášek k dizertacím na pražské univerzitě („Godef. Bern. Göz inven. del.“). Spolupráce je doložena též v oblasti knižní ilustrace („Göz et Klauber Cath. Sc. A. V.“). Známe frontispis se sv. Františkem Serafinským a blahoslaveným Serafinem v anonymním díle Krátký vejtah života … blahoslaveného Serafina à Monte Granario (Praha 1738) anebo mariánský frontispis s vedutou Jičína v díle Josefa Lauritsche Primum saeculum divae Ruthenicae (Hradec Králové 1741), převzatý i do české verze První věk rodičky Boží Rušánské (Hradec Králové 1743). Některé knižní mědiryty pořídil Götz dle vlastních předloh („G. B. Göz fecit A. V.“), např. frontispis s Ukřižováním v anonymním díle Methodus excellentis pietatis (Praha 1758) či textové ilustrace ve druhém a třetím vydání anonymního díla Hvězda nebeská (Kutná Hora 1764-1771?). Frontispis zařazený do obou těchto vydání byl převzat z prvního vydání Hvězdy (Kutná Hora 1758?). Nalevo od signatury rytce „Klauber Cath. Sc. A. V.“ je značka „Pr. G. B.“. Zda iniciály GB se zkratkou „Pr[ivilegium?]“ patří Götzovi, lze jen spekulovat.


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; HAEMMERLE, Al.: Der Farbstich. Seine Anfänge und seine Entwicklung bis zum Jahre MDCCLXV. (München) 1937; ROYT, J.: K ikonografii frontispisu Lauritschovy knihy První věk Rodičky Boží Rušánské. In: Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. (ed. V. Vlnas a T. Sekyrka). Praha 1996, s. 236-242; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 1. 483-484 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 5. 548 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; SCHRAM, W.: "Verzeichnis der mährischen Kupferstecher aus der Zeit vom Jahre 1480 bis zur Gegenwart. Brno 1894, s. 15-16; THIEME-BECKER 14. 319-320 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 265. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.