Budyšínský rukopis s husitskými skladbami

Z Encyklopedie knihy

Bautzen, Stadtbibliothek, 8o 4, apertura s fol. 1r

Budyšínský rukopis (Budyšín, Stadtbibliothek 8° 4) byl dokončen 21. září 1448 (srov. fol. 91v: „Jidach domóv a neblúdie. Léta božieho tisícého CCCC° XLVIII° na den svátého Matúše evangelisty. A dáno od písma XVIII gross.“). Na 92 pergamenových foliích (listech) menšího formátu zachycuje šest odjinud neznámých českých textů, z nichž dva jsou prozaické a čtyři veršované:

1r-9r: Slyšte nebesa (próza)

9r-17r: Nedávno před (próza)

17v-18r: Tuto sú popsány krajiny

18v-29r: Žaloba Koruny české

29r-40v Porok Koruny české ku pánóm českým

40v-91v: Hádání Prahy s Kutnou Horou

Bautzen, Stadtbibliothek, 8o 4, fol. 12v-13r

Všechny tyto texty vznikly v létě a na podzim 1420 jako výraz národního vzepětí při boji Prahy a spojenců proti Zikmundu Lucemburskému a křižáckým vojskům. Po formální stránce mají rafinovanou stavbu, po stránce obsahové se jedná především o vyjádření politické ideologie Prahy v době bojů, která ostře odmítla Zikmunda jako následníka českého trůnu. Zatímco prozaické texty mají své latinské textové předlohy, u veršovaných textů je neznáme. Hádání Prahy s Kutnou Horou je psáno jako dialog dvou nejvýznamnějších českých měst a ačkoliv každé z nich zastává odlišnou ideologii (utrakvistickou, katolickou), důraz je kladen především na zdůvodnění postojů Prahy, která zároveň polemizuje s radikálním Táborem. Všechny skladby vznikly v okruhu pražských univerzitních mistrů, kteří se na počátku husitství zformulovali program husitské Prahy.

Rukopis je dnes uložen v Budyšíně. Do roku 1598 patřil univerzitnímu mistru a novoměstskému písaři Jířímu Carolidovi z Karlsperka, který jej věnoval měšťanu Nového Města pražského Eliáši Rozýnovi z Javorníka. Ten se později zapojil do protihabsburského povstání a byl za to perzekvován. Jeho rodina později emigrovala a s ní se kodex zřejmě dostal do zahraničí.

Vydání: DAŇHELKA, Jiří. Husitské skladby budyšínského rukopisu. Praha: Orbis, 1952.

Lit.: KRZENCK, Thomas. Die Bautzener Hussitica der ehemaligen Gersdorfschen Bibliothek. Studie o rukopisech 31, 1995-1996, s. 153-178, zde s. 167-168 (popis není přesný); ČORNEJ, Petr. Husitské skladby Budyšínského rukopisu: funkce - adresát - kulturní rámec. In: TÝŽ. Světla a stíny husitství. (Události, osobnosti, texty, tradice). Výbor z úvah a studií. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 25-57.

Autor hesla: Jindrich.marek