Církevní dílna

Z Encyklopedie knihy

Velmistr Lev klečící před králem Davidem adoruje trůnícího Krista, historizující iniciála B(eatus vir) v Breviáři křižovnického velmistra Lva. Praha, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, deponováno v Národní knihovně ČR, sign. Ms. XVIII F 6, fol. 9r.

Označení užívané zejména Hanou Hlaváčkovou, jež předpokládá, že při pražském (arci)biskupství či svatovítské kapitule působila ve 13. a 14. století iluminátorská dílna pracující pro různé církevní instituce. Jednalo se o početný ateliér či ateliéry, které spolupracovaly na větších zakázkách a částečně sdílely obdobné motivy. Ve čtyřicátých a padesátých le­tech 14. století zde patrně vznikla výzdoba skupiny knih, tradičně nazýva­ných podle rukopisu Augustinus super Johannem pořízeného pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic (Praha, Knihovna Národního muzea, XIII A 13). Klíčovou osobností „církevní dílny“ byl Mistr křižovnického breviá­ře, pojmenovaný podle svého hlavního díla, Breviáře vel­mistra Lva, představeného řádu křižovníků s červenou hvězdou, dat. 1356 (Praha, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, deponováno v Národní knihovně ČR, sign. Ms. XVIII F 6). V dílně byla iluminována zničená, fotograficky částeč­ně dokumentovaná Leskovecko-drážďanská bi­ble s nejstarším překladem Vulgáty do češtiny (kolem 1360), kolekce liturgických rukopisů Arnošta z Pardubic věnovaných svatovítské katedrále (Praha, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta, sign. P 6 – P 9) a řada dalších knih. K nejrozsáhlejším projektům patřil čtyřsvazkový Antifonář z Vorau z let 1365–1370 (Vorau, Stiftsbibliothek, sign. 259), který byl s největší pravděpodobností pořízen pro kapitulu sv. Pe­tra a Pavla na Vyšehradě. K pozdním dílenským pracím se po­čítá Bílinský antifonář z počátku sedmdesátých let 14. století (Teplice, Státní okresní archiv, fond Děkanský úřad Bílina, sign. R 85), v němž se již objevuje odlišný typ rostlinného dekoru.

Předpokládá se, že vedle „církevní dílny“ existovala v Praze slohově odlišná „císařská dílna“ působící při dvoře Karla IV. 

Literatura:

HLAVÁČKOVÁ, H.: Pražské iluminátorské dílny doby Karla IV. a jejich styl, in: KUBÍNOVÁ, K. – BENEŠOVSKÁ, K.: Imago/Imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, díl 2, Praha 2019, s. 540–570.  

Autor hesla: Milada.studnickova