Charles Joseph Panckoucke

Z Encyklopedie knihy

Verze z 18. 9. 2019, 14:13, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Symboly egyptské historie (Paris 1826). Description de l’Égypte ou recueil des observations et recherches, qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée franc*aise seconde édition ... vol. Atlas géographique (Paris, Charles Louis Fleury Panckoucke 1826). Druhé vydání, poprvé Paris 1809–1828. Frontispis symbolizující archeologické nálezy doprovodné expedice vědců a umělců během Napoleonova tažení do Egypta 1798–1801. Barevná mezzotinta s rytinou a ručním kolorováním. Dle Panckouckovy kresebné předlohy ryl pařížský grafik Jean Alexandre Allais. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ACH I 19.

Charles Joseph Panckoucke (1736-1798) rodák z Lille, jemuž učňovské zkušenosti v nakladatelské a knihkupecké profesi poskytl jednak otec André Joseph (1700-1753) a jednak pařížský Lebretonovův závod, obírající se tehdy vydáváním francouzské encyklopedie. Po vyučení zůstal Panckoucke v Paříži a od roku 1774 se osamostatnil. Na počátku nakladatelské dráhy chtěl realizovat soubornou edici Voltairových spisů, ale když podporovatelka projektu ruská carevna Kateřina II. váhala, práva na vydání odprodal Beaumarchaisovi. Jeho nakladatelskou prvotinou se staly neméně významné Oeuvres complètes George Louise Buffona (Paris 1774-1804), vydané v 36 svazcích. Roku 1778 koupil a do 1792 vedl zavedený časopis Mercure galant, který vycházel již od roku 1672 (od 1717 pod názvem Mercure de France). Soudobým společenským náladám a potřebám vyhovovala jím založená řada 102 kvartových svazečků Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières (Paris 1782-1832). Dne 24. listopadu 1789 uvedl v život oficiální pařížský politický deník Gazette nationale ou le moniteur universel (Paris 1789), jehož vydávání si rodina podržela až do roku 1868 (zanikl 1901). I když vydavatel nešetřil na odměnách autorům, patřil k nejbohatším mužům ve svém oboru, ale revoluce ho o část majetku připravila.

Nakladatelství převzal a některé otcovy aktivity dokončoval syn Charles Louis Fleury Panckoucke (1780-1844) a později vnuk Ernest Panckoucke (1808-1886). I v této době firma realizovala rozsáhlé vzdělavatelské projekty, např. Dictionaire des sciences médicales (Paris 1812-1821 v 60 svazcích), Bibliothèque latine-française (Paris 1826-1849 v 209 svazcích) apod.


Lit.: FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971.

Lex.: TOOLEY 3. 378. = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.