Dřevořezáč

Z Encyklopedie knihy

Pohled do dřevořezáčského ateliéru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 171, tabule I. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.

Dřevořezáč (též stč. formšnajdr z něm. Formschneider) řemeslník vyrábějící přímo v tiskárně anebo ve vlastní dílně dle předloh kreslíře (briefmalera) dřevořezové tiskové formy. Profese dřevořezáče se v českých předbělohorských pramenech sporadicky nazývá též „střihač forem“. Na rozdíl od zahraničí (např. Hieronymus Andreae, Sigmund Feyerabend, Jost de Negker, Nikolaus Nerlich st. aj.) se v renesančních Čechách profese formšnajdra rozvinula slaběji. Zikmund Winter uvádí z pražských městských knih let 1526-1620 pouze 46 jmen, a to mezi nimi není vyloučena přítomnost řezáčů slámy a vinných keřů, či řemeslníků vyrábějících formy na máslo, pečivo a na potiskování látky. Z oblasti předbělohorské knižní výroby bezpochybně známe jménem pouze Mistra Daniela, Hanse Minicha (?), Michaela Peterleho st. (působícího zároveň jako tiskař), Václava Elama, Václava Solína a Jana Willenberga, který v domácích poměrech dosáhl umělecké úrovně nejvyšší. Ostatní formšnajdři zůstávají v anonymitě, anebo se prezentují dodnes neidentifikovaným monogramem (např. H, HF, HS, IAP, SL), který bývá na znamení profese často doprovozen charakteristickým obrázkem nože (např. FM 1557 DH, GS, MG). I když iniciálová signatura není opatřena schematickou kresbou nástroje, většinou se má zato, že patří řezáči a nikoli kreslíři, stojícímu v pozadí tvůrčího procesu. Jsou-li ovšem do štočku vřezány monogramy dva, pak jeden s určitostí náleží kreslíři předlohy a druhý řezáči (tak je tomu kupř. na ilustracích dle návrhů Abela, Tertia či Ledeckého). Činnost formšnajdra znázornil Jost Amman na jedné z ilustrací Sachsova díla Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M. 1568).


Lit.: KNEIDL, P.: Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; NAUMANN, R.-WEIGEL, R. (edd.): Archiv für die zeichnenden Künste mit besonderer Beziehung auf die Kupferstecher- und Holzschneidekunst und ihre Geschichte. Jg. 1-4 in 2 Bd. Leipzig 1855-1858; SCHILLING, M.: Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tübingen 1990; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.