Domenico dalle Greche

Z Encyklopedie knihy

Domenico dalle Greche (zemř. před 1558) benátský malíř činný od 1543. Navštívil Svatou zemi, z níž se roku 1546 vrátil zpět do Benátek patrně společně s rytířem Oldřichem Prefátem z Vlkanova. Pro Prefátův cestopis Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha 1563) připravil několik kreseb, které později do dřeva vyřezal monogramista GS. Na jedné z ilustrací čteme: „Conterfekt … kostela Božího hrobu … v Jeruzalémě, … kterýž jest vykontrfektoval neb vymaloval Mistr Dominik příjmím dela Greche, malíř benátský léta ec. 1546“.


Lit.: CHYTIL, K.: Oldřich Prefát z Vlkanova a Domenico delle Greche. Památky archeologické 25, 1913, s. 117-132.

Lex.: THIEME-BECKER 14. 562-563. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.