Dominicus Custos de Coster

Z Encyklopedie knihy

Císařský znak v úvodu Custodova portrétního alba (Augsburg? po 1621). Aquila signifera S. R. imperii (Augsburg?, Dominicus Custos de Coster post 1621). Rytá titulní strana s císařským orlem. Monogram rytce a vydavatele v jedné osobě je vlevo dole. Jde však o mladší přetisk původních desek. Antikvariát Meissner (Praha).

Dominicus Custos de Coster (1560-1612) člen rodiny vynikajících malířů, kreslířů a rytců z Antverp. Okolo roku 1584 se usadil v Augsburku a o čtyři léta později se oženil s vdovou po Bartholomäovi Kilianovi nejst. Své vlastní syny Rafaela, Davida a Jakoba i vyženěné potomky Kilianova rodu, totiž Lucase a Wolfganga, vyškolil ve výtečné grafiky. Od roku 1607 pobýval s Lucasem krátce v Praze, kde 1608 obdržel od císaře Rudolfa II. privilegium na ochranu všech svých grafických prací.

Rytecké mistrovství Dominica Custoda v oblasti portrétní tvorby je doloženo především jeho albem Fuggerorum et Fuggerarum … expressae imagines (Augsburg 1593). Celoevropský úspěch tomuto albu zajistili později nevlastní synové Lucas a Wolfgang Kilianové, kteří zhotovili kopie portrétů a pod stejným názvem je vydali roku 1618. Později byla jejich verze publikována znovu, ale se změněným titulem Pinacotheca Fuggerorum (Ulm 1754). Ještě v době augsburského pobytu vznikl v Praze novinový leták Richtige Antwort auf des Mahometh Bassa … wegen eines Frieden oder Stillstands mit dem türckischen Suldan auffzurichten. Sampt angehengter ernstlicher Vermahnung … Herren Henrici Stephani [[[Henri Estienne st.|Henri Estienne ml.]]], an … Rudolphum 2. (Praha 1595), který obsahuje Custodovu přílohu se sultánovým portrétem, datovaným 1594. K nejlepším pracím Dominica Custoda patří dále série římských vedut v anonymní knize Deliciae urbis Romae divinae et humanae (Augsburg 1600) a 124 militárií v latinském díle Jakoba Schrencka von Notzing, který slovem a obrazem popsal sbírku válečných kořistí arciknížete Ferdinanda Tyrolského. Dílo se nazývá Augustissimorum imperatorum, serenissimorum regum atque … aliorumque clarissimorum virorum, qui aut ipsi cum imperio bellorum duces fuerunt … imagines … (Innsbruck 1601). Bylo též přeloženo do němčiny jako Der aller durchleuchtigsten und großmächtigsten … Kayser unnd Koenigen … und anderer trefflicher berühmbter Kriegßhelden … warhafftige Bildnussen (Innsbruck 1603). Rytiny vznikly dle předloh italského kreslíře, malíře a rytce Giambattisty Fontany (ca 1524-1587).

Z Dominicových synů vynikl zvláště Rafael Custos (ca 1590-1651), jehož dílo Patriciarum stirpium … Der Herren … Statt Augsburg (Augsburg 1613) mělo zásadní význam pro rozvinutí barokního knižního portrétu. Ilustroval též významný přírodovědný spis Josefa Furttenbacha Mechanischer Reissladen … der … Ingenieurkunst (Augsburg 1644).Lit.: BUSHART, Br. (ed.): Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. Ausstellung der Stadt Augsburg in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern anläßlich des 450. Jubiläums der Confessio Augustana unter dem Patronat des International Council of Museums. Bd. 1-3 (1. Zeughaus, 2. Rathaus, 3. Wende zur Neuzeit, Beiträge). Augsburg 1980-1981; FUČÍKOVÁ, E. (a kol.): Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha-Londýn-Milán 1997; FUČÍKOVÁ, E. (a kol.): Rudolf II and Prague. The court and the city. Praha 1997; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; PRAG um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Essen 1988 (Ausstellung Kulturstiftung Ruhr Villa Hügel, Essen 1988).

Lex.: BENZING (Verleger) 455 = BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 445-509 (a k tomu 18, 1977, sl. 1078-1322).; NAGLER 3. 357-358 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 8. 219-220 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 1. 362-363.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.