Drážďany

Z Encyklopedie knihy

Drážďany (Dresden) německé město zaujímající v dějinách tamního knihtisku nepříliš významné místo. První dílna zde vznikla v domě Hieronyma Emsera roku 1524 a do konce století následovalo jen dalších devět převážně katolických tiskařů. Důležitou roli v knižním obchodu s Českými zeměmi plnily ovšem kurfiřtské tiskárny 17. století (od 1602 Hieronymus Schütz). Po Bílé hoře byl v Drážďanech překladatelsky i nakladatelsky činný nekatolík Kryštof Megander se svým tiskařem Janem Ctiborem Kbelským. Pouze po jednom jazykově českém díle, a sice překlad Lutherova katechismu, vydali kurfiřtští dvorští tiskaři: asi roku 1693 Christoph Matthesius (činný 1688-1694) a roku 1709 Johann Riedel (činný od 1697). Zhruba v téže době vycházejí české knihy z tiskárny Christopha Baumanna a o něco později také u Bergenů a Harpeterů. Celkově bylo v Drážďanech do roku 1800 vytištěno nejméně 33 jazykově českých publikací převážně z oblasti náboženství. Poměrně četné vazby na české prostředí jsou patrné také mezi ilustrátory (Johann Adolf Darnstedt, Emanuel Joachim Haas, Gottlieb Wilhelm Hüllmann, Anton Rafael Mengs, Johann David Schubert, Samuel Weishun a Christian Albrecht Wortmann).


Bibl.: PUMPRLA, V.: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. Řada II. Sv. 2 (Tisky Budyšína, Cvikova, Drážďan, Zhořelce a Žitavy 1501-1800). Olomouc 1981.

Lit.: GÜNTHER, O.: Die älteste Dresdner Buchdruck. Zeitschrift für Bücherfreunde (Neue Folge) 8, 1916-1917, s. 174-180; ŠTĚŘÍKOVÁ, E.: Exulantská útočiště v Lužici a Sasku. Praha 2004; WINTER, E.: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1955.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 422-423 a 510; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 70.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.