Elementa

Z Encyklopedie knihy

Elementa (z lat. elementum = základ, též elementale, institutio, isagogé, principia či rudimenta = počátek, průprava, úvod) 1. obecná označení učebnic podávajících základy příslušného oboru. V rámci filologické literatury se pro nižší školství používala elementa opatřená slabikovacími schématy (tedy slabikářem), např. v Čechách a na Moravě vydávaná Elementa latinae, boemicae ac germanicae linguae (první známé vydání bez místa tisku před rokem 1513, později přetiskováno až do 18. století). Slavnou učebnici tohoto typu zpracoval Matouš Collinus z Chotěřiny Elementarius libellus in lingua latina & boiemica … Knížka začátkův v jazyku latinském a českém pro nové žáčky (Praha 1550). V 16. století se ve většině evropských škol užívaly velmi často učebnice francouzského pedagoga Pierra de la Raméa Elementa grammaticae latinae (Paris 1547, v přepracovaném česko-latinském znění jen jedenkrát v Praze 1614) či Portugalce Manuela Álvareze De institutione grammatica libri III. (Roma 1572). Výtah z Álvarezovy učebnice se nazýval Principia seu Rudimenta grammatices (Roma 1575). Posledně jmenovaný titul byl pro potřeby jezuitských učilišť přetiskován až do konce 18. století také u nás. Termín elementa se vztahuje také na vysokoškolské učebnice exaktních věd, např. Jakub Kresa Elementos geometricos de Euclides (Bruxelles 1689) nebo František Zeno Elementa algebrae, geometriae ac trigonometriae (Praha 1769 se sedmi rozkládacími mědirytovými tabulemi). V první polovině 18. století byl v Evropě i u nás velmi populární šestisvazkový cyklus oborových učebnic od jezuity Maxmiliana Dufrèna, např. Rudimenta historica (Praha 1729), Rudimenta geographica (Praha 1750).

2. Název pro oficiální učebnici práva, která byla součástí Justinianova korpusu (Corpus iuris civilis).


Bibl.: HRADECKÁ, Vl.-VIDMANOVÁ, St.: Jezuitské učebnice u nás (výběrová bibliografie). Vědecké informace ZK ČSAV, Suplement 3, 1973, s. 44-53; JANTZ, H.: German baroque literature. Catalogue of the Collection of Harold Jantz. And a guide to the collection on microfilm. Vol. 1-2. New Haven 1974.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.